Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Sprawami z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Starachowicach, pokój nr 310 (III piętro).

   

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

  1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  2. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy - jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Nabór wniosków następuje w oparciu o „Ogłoszenie o naborze wniosków” zamieszczane na stronie głównej BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

https://bip.powiat.starachowice.pl/

Wnioski należy składać w terminie podanych w ogłoszeniu. Wnioski rozpatrywane są do rozdysponowania środków PFRON w danym roku.


Zwrot kosztów (refundacja) wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu, możne otrzymać na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości 15 krotności przeciętnego  wynagrodzenia. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

Nabór wniosków następuje w oparciu o „Ogłoszenie o naborze wniosków” zamieszczane na stronie głównej BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

https://bip.powiat.starachowice.pl/
Wnioski należy składać w terminie podanych w ogłoszeniu.  Wnioski rozpatrywane są do rozdysponowania  środków PFRON w danym roku.