Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Nieruchomości i ochrona środowiska

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (II piętro starostwa)

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału

tel. 41 276 09 35, e-mail: [email protected]pokój 218.  

Beata Baniewicz

(główny specjalista)

tel. 41 276 09 34, e-mail: [email protected], pokój 220.
 • wykonywanie zadań w zakresie geologii, m.in.: prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i przyjmowaniem dokumentacji geologicznej,
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 , działalność jest prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
 • wydawanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi,
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • realizacja zadania związanego z przejęciem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właściciela, wynikającego z ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Małgorzata Mazur

 (główny specjalista)

tel. 41 276 09 34, mail: [email protected], pokój 220.
 • wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie  odpadów, 
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi,
 • prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo wodne 
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

 

Małgorzata Nosowicz

(główny specjalista)

tel. 41 276 09 35, e-mail: [email protected], pokój nr 219.
 • zarządzanie zasobami gruntów Skarbu Państwa
 • dokonywanie sprzedaży, darowizny lub zamiany gruntów Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem gruntów Skarbu Państwa
 • załatwianie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Katarzyna Klepacz

(główny specjalista)

tel. 41 276 09 35, e-mail: [email protected], pokój nr 219.
 • przeprowadzanie wywłaszczeń,
 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone, przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania lub czasowego zajęcia nieruchomości
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych ( opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych, wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej).

 

Magdalena Miernikiewicz

(inspektor)

tel. 41 276 09 35, e -mail: [email protected], pokój nr 219.
 • prowadzenie spraw związanych z mieniem Powiatu Starachowickiego (sprzedaż, dzierżawa, najem  nieruchomości,  prowadzenie procedur związanych z negocjacjami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu)
 • prowadzenie zasobu archiwalnego – akty własności ziemi z Powiatu Starachowickiego.

 

Agnieszka Szumielewicz

(inspektor)

tel. 41 276 09 35, e - mail: [email protected], pokój nr 219.
 • regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa
 • ograniczanie w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego
 • wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Tomasz Tusznio

(podinspektor)

tel. 41 276 09 34, e - mail: [email protected], pokój nr 220.
 • prowadzenie rejestracji zwierząt i roślin egzotycznych, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • wydawanie decyzji na wycinkę drzew z terenów stanowiących własność gmin,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w systemie REJA 24,
 • cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, których zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.