Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

NGO

Sprawami z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach (III piętro)

Agnieszka Filus – Kierownik Biura Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 41 276 09 41
e-mail: [email protected],
pokój nr 308 (III piętro)

Elżbieta Kisińska – główny specjalista w Biurze Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 41 276 09 41
e-mail: [email protected]
pokój nr 308 (III piętro)

Podstawę współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi stanowi corocznie przyjmowany przez Radę Powiatu „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Organizacja pozarządowa lub inny podmiot określony w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust 3 może starać się o dotację tylko jeśli realizacja projektu wpisuje się w cele i sposób ich realizacji określone w jej statucie lub równorzędnym akcie.

Tryb przyznawania dotacji
Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formę powierzania lub wspierania realizacji zadania publicznego. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych mogą być przyznane organizacjom pozarządowym za pomocą: 

  • otwartych konkursów ofert; 
  • konkursów ogłaszanych na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji;
  • procedury „małych grantów”.

Otwarte konkursy ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszczone jest:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Komisja Konkursowa – przedstawia Zarządowi Powiatu przygotowaną listę wyników konkursu z propozycją wysokości środków finansowych. 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – wyniki konkursu zawierające nazwę zadania, nazwę oferenta, wysokość przyznanych środków publicznych zatwierdza Zarząd. 
Umowa na realizację zadania – po ogłoszeniu wyników z organizacjami, których oferty dostały dotacje samorząd podpisuje umowy. Ramowy wzór umowy znajduje się w rozporządzeniu z dnia 24 października2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Sprawozdawczość – po zakończeniu realizacji zadania publicznego, w terminach określonych 
w umowie organizacja składa sprawozdanie, zawierające standardowe elementy przewidziane przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kontrola – obejmuje przede wszystkim: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Konkursy ogłaszane na podstawie oferty złożonej z inicjatywy własnej organizacji.
W art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opisany jest tryb, w którym ewentualną inicjatorką otwartego konkursu ofert jest organizacja pozarządowa lub inny podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy. Jeśli organizacja chce,  aby samorząd ogłosił konkurs w zakresie, 
w którym do tej pory tego nie robił, a który mieści się w zadaniach publicznych wymienionych 
w art. 4 ustawy może złożyć do urzędu wniosek.
 Najpóźniej po miesiącu, od daty wpłynięcia wniosku, samorząd rozpatruje celowość realizacji zadania przez organizację. O decyzji informowana jest organizacja. W przypadku kiedy samorząd rozpatrzy wniosek pozytywnie na realizację takiego zadania ogłaszany jest otwarty konkurs ofert.


Procedura „małych grantów” – art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zadanie w tej procedurze musi spełnić następujące warunki: 

  • charakter lokalny lub regionalny; 
  • wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. złotych (przy czym to organizacja decyduje czy jest to forma powierzenia czy wsparcia realizacji zadania publicznego); 
  • zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni; 
  • w jednym roku kalendarzowym jedna organizacja może dostać w tym trybie nie więcej niż 20 tys. złotych od jednego samorządu.

Oferta, która wpływa do urzędu w ciągu 7 dni jest upubliczniana na stronie BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Przez kolejne 7 dni każdy może do niej zgłosić uwagi. 
Po rozpatrzeniu uwag samorząd decyduje czy zawrzeć z organizacją umowę. Jeśli decyzja jest pozytywna umowa jest zawierana niezwłocznie. 
Z realizacji zadania organizacja składa uproszczone sprawozdanie.