Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Rzeczy Znalezionych

Znalezione przez mieszkańców na terenie Powiatu Starachowickiego rzeczy zgubione, należy dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr W. Borkowskiego 4, pokój nr 118 (tel. 41 276-09-19). Dotyczy to również rzeczy znalezionych, które zostały porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności.

Adres Biura

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice pok. 118, tel. 41 276-09-19.

Biuro czynne jest:

- od poniedziałku do piątku – od godz. 730 do godz. 1530.

Wymagane dokumenty

Osoby, które znajdą na liście zagubione przez siebie przedmioty mogą je odebrać pod warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Starachowickiego, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł z wyjątkiem:

- sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  1. W jaki sposób rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać ją, podać znaki szczególne, a także
  2. Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. 

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Przepisy art. 18 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.