Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, zajmuje się Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego  w Starachowicach ( pokój 118, I piętro). 

 

Dagmara Zapała  (główny specjalista) tel. 41 276-09-19, 
e: mail: [email protected]

 

Jak uzyskać pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy?
Aby uzyskać pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy należy złoży wniosek do Starosty Starachowickiego, który zawierać powinien następujące dane:

  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  2. datę i miejsce zgonu;
  3. miejsce z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  4. miejsce pochówku;
  5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątków ludzkich;
  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy;


Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o wydanie pozwolenia (załącznik),
b) przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeżeli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie  choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu - wymóg ten dotyczy również procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na przewóz spopielonych szczątków (§6  ust. 1 nw. rozporządzenia),
c) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.


Następnie Starosta występuje do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie w drodze postanowienia stosownej opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich. Po wydaniu stosownego postanowienia Starosta Starachowicki, wydaje zezwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w formie decyzji administracyjnej.

 

Opłaty
Wydanie decyzji zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia
Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Starosty Starachowickiego