Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zajmuje się Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Starachowicach, ul. Gliniana 10a, tel. 41 275-42-32.

 

Orzeczenie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dokumentacja medyczna, tj.: karty informacyjne;  historie choroby;  wyniki badań; opisy badań obrazowych ( np. RTG, MR, TK); zaświadczenia ( opinie, konsultacje) lekarskie; opinie psychologiczne, opinie pedagogiczne  itp. , złożona w oryginale (kserokopia uwierzytelniona przez przyjmujący powiatowy zespół)  lub w uwierzytelnionych kserokopiach ( zgodnie z art. 76a Kpa) przez podmiot wydający przedmiotowy dokument.
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, (druk dostępny na stronie BIP).
 4. Inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

UWAGA: 
Osoby ubiegające się o ponowne wydanie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub Orzeczenia o niepełnosprawności,  winny złożyć wymagane dokumenty nie wcześniej niż na 30 dni  przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dokumentacja medyczna -  karty informacyjne;  historie choroby;  wyniki badań; opisy badań obrazowych (np. RTG, MR, TK); zaświadczenia (opinie, konsultacje) lekarskie; opinie psychologiczne, opinie pedagogiczne  itp. , złożona w oryginale (kserokopia uwierzytelniona przez przyjmujący powiatowy zespół)  lub w uwierzytelnionych kserokopiach (zgodnie z art. 76a Kpa) przez podmiot wydający przedmiotowy dokument.
 3. Zaświadczenie lekarskie - zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, (druk dostępny na stronie BIP).
 4. Inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

UWAGA: 
Osoby ubiegające się o ponowne wydanie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub Orzeczenia o niepełnosprawności,  winny złożyć wymagane dokumenty nie wcześniej niż na 30 dni  przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia  o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,  o których mowa w art. 5 i 62 ustawy:

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dokumentacja medyczna, tj.: karty informacyjne;  historie choroby;  wyniki badań; opisy badań obrazowych ( np. RTG, MR, TK); zaświadczenia ( opinie, konsultacje) lekarskie; opinie psychologiczne, opinie pedagogiczne  itp. , złożona w oryginale (kserokopia uwierzytelniona przez przyjmujący powiatowy zespół)  lub w uwierzytelnionych kserokopiach ( zgodnie z art. 76a Kpa) przez podmiot wydający przedmiotowy dokument.
 3. Orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Aktualne Orzeczenie o niepełnosprawności, Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. 
 3. Fotografia  odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,  (wymiar: 35 mm x 45mm).
  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządy wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób. 

 

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek. 
 2. Fotografia - odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie karty parkingowej, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,  (wymiar: 35 mm x 45mm).
  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządy wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób. 
 3. Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21zł uiszczana w kasie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

UWAGA!
Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się osobiście z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

 

Karta parkingowa dla placówki

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek – składa osoba upoważniona do jej reprezentowania,
 2. Opłata za wydanie karty parkingowej w wysokości 21zł uiszczana w kasie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4.
 3. Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

UWAGA!
Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, można składać za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Starachowicach.

W celu uzyskania przedmiotowej decyzji należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO
 2. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
 3. Kopię (oryginał do wglądu) posiadanego orzeczenia:

       a) o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,

       b) o niezdolności do pracy wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

       c) o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

      d) Komisji lekarskiej służb mundurowych – Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

 

Załączniki: