Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Kłusek

Pracownik biura: Marcin Matuszewski
tel.: 41 276 09 30
e-mail: [email protected],
Czas pracy: poniedziałek- piątek 730- 1530
Koszty Konsument zwolniony jest z ponoszonych opłat 
Konsumenci korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej – 
w szczególności:
 • poradnictwa w sprawach jednostkowych i ogólnych,
 • interwencji u przedsiębiorcy,
 • mediacji w sprawach spornych,
 • pomocy sądowej,
Termin załatwienia: W postępowaniu nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego (terminy zakończenia postępowania uzależnione są
 od charakteru konkretnej sprawy).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007r. "o ochronie konkurencji i konsumentów"
Treść W zależności od charakteru konkretnej sprawy stosujemy przepisy regulujące prawa i obowiązki konsument - przedsiębiorca, rangi ustawy bądź przepisów wykonawczych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
Poradnictwo i
informacje świadczone są:
 • telefonicznie 
 • osobiście (zawsze, kiedy dla oceny sprawy i ustalenia trybu postępowania niezbędna jest analiza dokumentów albo taki tryb uzgodniono w rozmowie telefonicznej)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rzecznik Konsumentów odpowiada na korespondencje e-mail udzielając informacji na temat sposobu załatwienia sprawy konsumenckiej. 
Dane osobowe Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad i informacji:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących konsumentów -definicję konsumenta określa art. 22¹ Kodeksu cywilnego - „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.


Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie podaje zamkniętego katalogu zadań –przydatna dla ich określenia jest ustawowa definicja towaru – w art. 7 uokik znajdujemy zapis stanowiący, że – „ilekroć w ustawie jest mowa o towarze rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane. To w sposób znaczący poszerza zakres spraw załatwianych przez PRK, który ma obowiązek dokonania oceny i kwalifikacji, czy konkretny przypadek należy do jego kompetencji.  W praktyce oznacza to, że wszystkie sprawy, których przedmiotem jest zakup dóbr i usług na zaspokojenie potrzeb własnych nabywców należą do kategorii spraw konsumenckich i są przedmiotem postępowania rzeczników konsumentów. 

Wystąpienia do przedsiębiorców Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw konsumentów po zapoznaniu się z problemem i dokumentacją sprawy. Po dokonaniu analizy zgłoszenia konsumenta niezbędnym staje się wypełnienie protokołu przyjęcia skargi konsumenckiej ( udostępniany jest w Biurze PRK lub za pośrednictwem e-mail) i zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz  mieszkańców powiatu starachowickiego; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

 

Zadania ustawowe PRK wynikają z przepisów ustaw i innych przepisów.
Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy: 

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenta 
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (indywidualnych i zbiorowych),
 4. współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – Delegatura w Łodzi, organami Inspekcji Handlowej oraz Organizacjami Konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w każdym jego stadium,
 6. występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w charakterze oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. realizowanie masowej edukacji konsumenckiej w różnych formach – w tym przy
 8. wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz uczestnictwo w realizacji zadania, jakim jest wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,

Do zadań Rzecznika należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami rzecznika.