4°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1025 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
12 °C 17 °C 11 °C 9 °C 10 °C
6 °C 11 °C 7 °C 5 °C 4 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc społeczna

Dane gminy Pawłów:
 
strona www: http://www.gmina-pawlow.pl
e-mail: urzad@gmina-pawlow.pl
 
Dane statystyczne:
Powierzchnia: 137 km2
Ludność: 15.5 tys
 
Władze:
Wójt:
Marek Wojtas
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Więcław
Położenie
Gmina Pawłów leży w północnej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego i południowej części Gór Świętokrzy­skich, które wchodzą w skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. W konfiguracji terenu dominującymi elementami są szerokie, łagodne garby i wierzchowiny, które przeważają na obszarze gminy oraz płaskodenne doliny rzeczne.
Gmina położona jest w obrębie zlewni rzeki Pokrzywianki (prawy dopływ rzeki Kamiennej). Najwyżej położony punkt   w obrębie gminy Pawłów znajduje się w Paśmie Bostowskim w południowej części gminy (348,3 m n.p.m.), naj­niższy w dnie doliny Świśliny (90 m n.p.m.).
   Większy obszar gminy stanowi teren otuliny Parku Narodowego i Parku Kra­jobrazowego. Ok. 78% powierzchni gminy położona jest w Sieradowickim Parku Krajobrazowym i jego otulinie, niewielki fragment terenów znajduje się w otuli­nie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, kilka sołectw we wschodniej części gminy leży w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Wschodnia część gminy to obszary chronionego krajobrazu. Na terenie gminy występują różnorodne gatunki flory oraz fauny, w tym wiele prawnie chronionych.

Zapora na Zalewie "Wióry"

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Pawłów „Pawlow” pojawiła się w dokumentach historycznych w 1339 roku jako własność Pawła herbu Godziemba. Następnie wymienia ją Jan Długosz w XV w. i Lustracje Województwa Sando­mierskiego prowadzone w kolejnych stuleciach XVI, XVII i XVIII. Początki osadnictwa i działalności człowieka na terenach administrowanych obecnie przez Gminę, sięgają znacznie wcześniej. Potwierdziły to badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Odkryte w Pawłowie, Pokrzywnicy, Chybicach, Ambrożowie, Nieczulicach, Wieloborowicach i Szeligach stanowiska osadnicze, pozostałości piecowisk dymarskich i żużla, świadczą o wysoko rozwiniętej organizacyjnie działalności ludzkiej na tym terenie już na przełomie er, tj. w I w. p.n.e. do IV w. n.e.
    Procesy osadnicze oparte o miejscowe bogactwa naturalne i szlaki handlowe ożywają ponownie w XI-XIII w. kiedy to powstają ośrodki w Tarczku  Świętomarzy i Chybicach. Kolejny okres ożywienia gospodarczego tych terenów datuje się na XVIII i XIX w., jest ono związane z rozwojem górnictwa i hutnictwa doliny rzeki Kamiennej - realizacją idei ks. Stanisława Staszica, budową „Ciągłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej”.
 
Zabytki

Pawłów:
- Neogotycki kościół z XIX wieku pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela    zbudowany na miejscu kościoła z 1326    roku.
- Pomnik „Ku czci mieszkańców gminy    poległych w walce z bolszewikami w    1920r.”    
 
Chybice
• kościół p.w. Św. Małgorzaty fundowany w 1362 roku, gotycki o palmowym sklepieniu wspartym na jednej kolumnie. Ołtarz główny z XVII w.późnorenesansowy o cennych walorach zabytkowych.


Świętomarz
 • gotycki kościół z XIV wieku p.w. Matki Bożej Wniebowziętej, z przybudówkami z XIXw., w wyposażeniu m.in. romańska chrzcielnica.


Radkowice
• drewniany kościół z 1621 roku przewieziony z Miedzierzy w 1965 roku. Zachowane szyby okienne z malowidłami ludowymi z XVII w. tzw. „gomółki”.

• chałupa z 1840 roku kryta strzechą, przy drodze na posesji 53.
• wiąz polny - obwód 442 cm, wys. 25 metrów, wiek ok. 300 lat.


Tarczek
 - od 1253r. do XIV w., na prawach miejskich. W średniowieczu Tarczek stał się kasztelanią i ośrodkiem administracyjnym dóbr biskupów krakowskich, miejscowość znana w XIII wieku jako osada targowa. W XIV wieku traci na znaczeniu na rzecz Bodzentyna.
 • kościół romański z XIII w. p.w. Św. Idziego, wybudowany w miejscu kościoła z XI w. fundowanego przez Władysława Hermana, portal gotycki, wyposażenie renesansowe, barokowe i rokokowe.


KAŁKÓW - GODÓW - Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej - wybudowane w latach osiemdziesiątych XX wieku. W zespole obiektów, zajmujących powierzchnię 9 ha. znajdują się:
- dwupoziomowy kościół ze słynącym łaskami obrazem - Matki Boskiej Bolesnej (kopia obrazu Matki Bożej Licheńskiej)
• Kamienne stacje krzyżowej z Golgotą
• Golgota-33 metrowa budowla z kaplicami różańcowymi i oratoriami, przedstawiająca śmierć Pana Jezusa i martyrologię Narodu Polskiego.
• Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II,
• Panorama Świętokrzyska - ruchoma historia Ziemi Świętokrzyskiej.
 
Infrastruktura techniczna
1. Układ drogowy
Podstawowymi elementami sieci drogowej gminy są drogi wojewódzkie i powiatowe. Gmina Pawłów położona jest poza ważnymi węzłami dróg wojewódzkich. Przez teren gminy przebiegają następujące drogi wojewódzkie, obsługujące głównie ruch turystyczny:
  • droga wojewódzka nr 752 Rzepin - Bodzentyn - Górno. Długość drogi na terenie gminy około 9,4 km, szerokość jezdni 6 - 7 m.
  • droga wojewódzka nr 756 Starachowice - Nowa Słupia - Szydłów - Stopnica. Długość drogi na terenie gminy 13,8 km, szerokość jezdni 6 m.
Drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną i są w dobrym lub średnim stanie technicznym. Ogółem długość odcinków dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi 24,4 km, co daje wskaźnik gęstości sieci 7,5 km/100 km2 dwukrotnie niższy niż średni wojewódzki i średni krajowy (odpowiednio 15,2 i 14,6 km/100 km2).
Pozostałe elementy układu podstawowego to 24 odcinki dróg powiatowych, o łącznej długości 90,1 km, z czego 75,2 km (83,4%) stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej. Daje to średnią gęstość sieci dróg twardych 53, 4 km/100 km2 i jest wyższy niż średni dla województwa ( 49, 7 km/100 km2) i kraju (35,5 km/100 km2). Znaczna część dróg powiatowych (72,6%) posiada nawierzchnię ulepszoną. 
Do ważniejszych dróg powiatowych w gminie Pawłów zaliczamy:
  • nr 15898 Dąbrowa Dolna - Grabków - Bostów łącząca Bodzentyn z Rudkami, 
  • nr 15904 Sierzawy - Chybice i droga nr 15935 Chybice - Wieloboronce - Szarotka łącząca Bodzentyn z Waśniowem,
  • nr 15916 Styków - Pawłów łącząca Pawłów z gminą Brody Iłżeckie,
  • nr 15910 Siekierno - Radkowice - Rzepin obsługująca północne obszary gminy Pawłów, łącząca je z północnymi obszarami gminy Bodzentyn.
Pozostałe drogi powiatowe (20 odcinków) oraz drogi gminne (26 odcinków) mają znaczenie lokalne łącząc poszczególne sołectwa ze sobą lub z drogami wyższych kategorii. 
Ogólna długość dróg gminnych wynosi 41,7 km, w tym o nawierzchni ulepszonej 16,3 km, utwardzonej 19,5 km i gruntowej 5,9 km .
Układ uzupełniający tworzy sieć dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Ich łączna długość wynosi 39,2 km z czego na drogi o nawierzchni utwardzonej przypada 15,1 km. Dróg gminnych ulepszonych jest ok. 7,7 km. Wskaźnik gęstości sieci dróg gminnych o nawierzchni twardej wynosi 11 km/100 km2). Jest on ponad dwukrotnie niższy od średniego wskaźnika w województwie ( 24,1 km/100 km2), jak również średniej krajowej (25,8 km/100 km2). 
Na terenie gminy jest kilka odcinków dróg rolniczych, o łącznej długości 45 km. Ponad 30 % zostało utwardzonych żużlem, nawierzchnia pozostałych jest nieutwardzona. 
Nowym elementem w sieci dróg państwowych byłoby połączenie poprzez zaporę zbiornika wodnego ,,Wióry" Kałkowa z Kołomyniem. 
Modernizacja dróg państwowych sprowadzałaby się głównie do poszerzenia istniejących jezdni do 6 m, korekty łuków poziomych oraz rozbudowania skrzyżowań. 
Dla poprawienia powiązań wewnątrz gminnych oraz lepszego obsłużenia terenów budowlanych istnieje potrzeba zwiększenia ilości dróg gminnych. Przewidywana budowa zbiornika wodnego ,,Wióry" spowoduje konieczność budowy dwu odcinków dróg łączących rozdzielone zalewem części gminy i poprzez stopnie wodne w Pokrzywnicy i Dąbrowie. 

2. Obsługa komunikacyjna gminy
Gmina Pawłów obsługiwana jest komunikacją osobową przez PPKS w Starachowicach. Układ linii autobusowych wybiegających ze Starachowic powoduje, że szereg sołectw ma korzystniejsze połączenie z miastem niż z miejscowością gminną. 
Komunikacja ma charakter lokalny. Linie autobusowe łączą Starachowice poprzez Pawłów z Pokrzywnicą, Waśniowem, Sarnią Zwolą, Dębnem Zbelutką, Św. Krzyżem, Kamionką, Kielcami. Sołectwo Kałków, Radkowice, Bronkowice, Dąbrowa mają połączenia ze Starachowicami z pominięciem Pawłowa. Ilość połączeń nie powoduje konieczności wydzielania przystanku dworcowego w Pawłowie. Dla poprawy funkcjonowania komunikacji autobusowej wprowadzono linję łączącą Kałków z Pawłowem przez Dąbrowę. Wskazanym byłoby także utworzenie linii Sierzawy z Pawłowem przez Świślinę. 
Obecnie najlepszą obsługę komunikacyjną na terenie gminy Pawłów mają wsie Rzepin ( 52 pary autobusów na dobę), Pawłów (46 par autobusów), Ambrożów i Chybice (44 pary autobusów). Najsłabiej obsługiwana jest wieś Szeligi (1 para na dobę). 
Podstawowym problemem komunikacyjnym są niskie częstotliwości kursowania lub brak połączeń autobusowych w miejscowościach położonych z dala od układu dróg krajowych, po których realizowana jest większość kursów autobusów. Mimo to funkcjonujący obecnie układ połączeń zapewnia dobre powiązania terenu gminy z sąsiednimi ośrodkami gminnymi oraz z miastem Kielce. Uzupełnieniem połączeń oferowanych przez PKS jest komunikacja prywatna.

3. Komunikacja kolejowa
Na terenie gminy nie ma linii kolejowych. Najbliżej położoną trasą kolejową jest linia przebiegająca w odległości 5-6 km od północnych granic gminy, łącząca Skarżysko-Kamienna z Sandomierzem. Jest to linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Najbliżej położone przystanki kolejowe znajdują się w Stykowie i Starachowicach Michałowie. Stacja kolejowa towarowa obsługująca teren gminy znajduje się w Starachowicach. Plany nie zakładają budowy linii kolejowej przebiegającej przez obszar gminy.

4. Zaplecze motoryzacji
Na terenie gminy Pawłów zaplecze motoryzacji jest słabo rozwinięte. Małe stacje paliw zlokalizowane są w Brzeziu (2 dystrybutory etylina i olej napędowy) i Pawłowie (1 dystrybutor gazowy). Ponadto we wsi Rzepin Kolonia działa warsztat rzemieślniczy mechaniki pojazdowej. Większa stacja obsługi pojazdów zlokalizowana jest w południowej części Starachowic, ok. 10 km od Pawłowa. 
W Kałkowie przy Sanktuarium Maryjnym istnieje prowizorycznie zagospodarowany parking o powierzchni ok. 0,5 ha, który obsługuje pielgrzymki autokarowe oraz samochody osobowe pielgrzymów i turystów. Istnieje potrzeba powiększenia tego parkingu. Ponadto większe miejsca postojowe zlokalizowane są przy Urzędzie Gminy w Pawłowie oraz obiektów usługowo-handlowych również w Pawłowie -zatoka postojowa o długości ok. 100 m. Wzrost liczby pojazdów mechanicznych może wywołać potrzebę utworzenia obiektów zaplecza motoryzacji w tym stacji paliw.

5. Zaopatrzenie w wodę
Pomimo niekorzystnych warunków hydrologicznych budowa sieci wodociągowej została w praktyce zakończona w całej gminie. 
Obecnie na terenie gminy funkcjonują następujące wodociągi komunalne:
- ujęcie wody w Bronkowicach - wydajność 65, 0 + 68,0 m3/h; zaopatruje w wodę miejscowości: Bronkowice, Radkowice, Kolonia Radkowice, Rzepinek, Kolonia Rzepin, Rzepin I i II, Dąbrowa, ( ewentualny nadmiar);
- ujęcie wody w Świślinie - wydajność 20 m3/h, zaopatruje w wodę Świślinę w ilości 6,0 m3/h, zaś pozostała ilość 14m3/h jest dostarczana do Rzepinka i Kolonii Rzepin;
- Pawłów i Bukówka posiadają studnie o wydajności 6,7 m3 (4,0 + 2,7 m3/h), rezerwę wody z Bronkowic należy dostarczyć do Pawłowa; 
- ujęcie wody w Szerzawach - wydajność 108 m3/h; zaopatruje w wodę miejscowości: Sierzawy, Tarczek, Świętomarz, Grabków, Krajków, Łomno, Bostów, Modrzewie, Brzezie, Wawrzęczyce, Jadowniki, Warszówek;
- ujecie wody w Ambrożowie - wydwjność 35 m3/h zaopatruje w wodę: Ambrożów, Chybice, Wieloborowice, Pokrzywnica, Nieczulice.
Zasoby tych ujęć oraz woda kupowana od gminy Kunów ( z ujęcia w Dołach Biskupich ) pozwalają zabezpieczyć bieżące potrzeby ludności. Jednak w przypadku nagłego zwiększenia poboru wody lokalne zasoby mogą się okazać niewystarczające. 
Aktualnie wykorzystanie wody z wodociągów komunalnych kształtuje się następująco:
- na cele bytowo - gospodarcze - 10 l/ M,d
- w obiektach użyteczności publicznej - 4 l/ M,d
- w usługach i drobnym przemyśle - 6 l/ M,d
- utrzymanie zieleni i ogródki przydomowe - 3 l/ M,d
- zwierzęta w gospodarstwach rolnych - 9 l/ M,d
- p. poż. polewanie ulic, straty - 15 l/ M,d
RAZEM 150 l/ M,d
Mimo trwających dwa lata poszukiwań nowych źródeł nie udało się zlokalizować na terenie gminy miejsc, gdzie możliwy byłby odwiert studni i lokalizacja ujęcia wody. Dlatego w celu zabezpieczenia potrzeb ludności celowa wydaje się budowa magistrali wodociągowej Starachowice-Jabłonna-Dąbrowa oraz zbiornika "Wióry", który ma stanowić ujęcie wody pitnej dla Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicznych wsi w 6 gminach. Jest to jednak inwestycja ponadgninna i realizacją jej powinien się zająć Urząd Marszałkowski lub Wojewoda Świętokrzyski.

Dane techniczne zbiornika "Wióry"
Źródło: Urząd Gminy Pawłów
Wyszczególnienie
Jednostka
Ilość
rzędna piętrzenia maksymalnego
m.n.p.m.
214,8
rzędna piętrzenia normalnego
m.n.p.m.
213,9
pojemność całkowita zbiornika
mln m3
35,0
pojemność użytkowa zbiornika
mln m3
16,5
pojemność dla ochrony przed powodzią
mln m3
3,5
maksymalna powierzchnia zalewu
ha
415,0
obwód zbiornika
km
40
maksymalna szerokość zbiornika 
m
800
długość zbiornika na Świślinie
km
8,0
długość zbiornika na Pokrzywiance
km
7,2
maksymalna głębokość zbiornika
m
24,5
średnia głębokość zbiornika
m
16,5
spad maksymalny
m
23,4
spad minimalny
m
18,0
maksymalna wysokość zapory
m
26,0
 
Budowa zbiornika "Wióry" oraz planowanych kolejnych zbiorników retencyjnych, w znaczącym stopniu wpłynie na rozwój gospodarczy gminy i gospodarowanie jej przestrzenią. Niemniej jednak budowa tak wielkiego zbiornika może mieć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne gminy (wycięcie drzew i krzewów, zmniejszenie humusu, likwidacja istniejących nisz ekologicznych, zniszczenie stanowisk lęgowych zwierząt i ptaków, podtopienia itp.). Podjęcie właściwych działań może te negatywne skutki zminimalizować a korzyści gospodarcze są ewidentne.

6. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków
Do chwili obecnej gmina Pawłów jest częściowo uzbrojona w sieć kanalizacji sanitarnej i posiada jedną oczyszczalnię ścieków. Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest na gruntach własnych gminy Pawłów, w miejscu najbardziej odpowiadającym pod względem warunków sanitarnych i wymogów prawa budowlanego stosowanego dla tego typu obiektów. Obecnie projektowana jest druga oczyszczalnia w miejscowości - Tarczek.
 
Działająca w Godowie oczyszczalnia posiada wydajność 600 m3/dobę i składa się z dwóch nitek o wydajności 300 m3/dobę. Maksymalna wydajność całej oczyszczalni wynosi 780 m3/dobę, pozwoli to pokryć potrzeby gminy do drugiej dekady dwutysięcznego pierwszego wieku. Duża elastyczność oczyszczalni czyni ją odporną na nierównomierny i uderzeniowy dopływ ścieków. Cały proces oczyszczania odbywa się w budynku.

Dane techniczne budynku oczyszczalni:
Powierzchnia zabudowy - 205,9 m2,
Powierzchnia zabudowy - 229,1 m2,
Kubatura - 2009,6 m3.
 
Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są rurociągiem ciśnieniowym z pompowni wstępnej i kierowane na przesiewacz schodkowy, z którego po oddzieleniu części stałych odprowadzane są do piaskownika, a następnie do jednego z dwóch basenów napowietrzających. W dalszej części procesu oczyszczania następuje klarowanie ścieków w osadnikach, a następnie filtrowanie w prasach filtracyjnych. Całkowicie odwodniony osad jest bezpieczny dla środowiska. 

7. Wysypisko nieczystości stałych
Nieczystości stałe z terenu całej gminy zbierane są do 29 kontenerów samochodowych, a następnie wywożone są na wysypiska śmieci w Marcinkowie gm. Wąchock.

8. Zaopatrzenie w gaz
Źródłem zaopatrzenia gminy Pawłów w gaz jest tranzytowy gazociąg wysokoprężny relacji: 
- Ostrowiec Św. - Lubienia - Skarżysko Kamienna,
Średnioprężny przewód gazowy Rudnik dostarcza gaz dla miejscowości: 
- Dąbrowa, Rzepin I i II, Radkowice, Bronkowice, Pawłów, Świślina, Radkowice Kolonia, Szerzawy, Brzezie, Wawrzęczyce, Chybice.
Dlatego też w gminie Pawłów zakłada się dalszą rozbudowę i modernizację sieci gazowej. Począwszy od 1995 roku gmina przeprowadza znaczące inwestycje w zakresie budowy gazociągów. W roku 1995 wybudowano pierwszy odcinek sieci gazowej średnioprężnej o dużym przekroju w miejscowościach: Jabłonna, Dąbrowa, Rzepin. W kolejnych latach budowano gazociągi w miejscowościach: Rzepin I i II, Pawłów, Ambrożów, Chybice, Wawrzeńczyce, Brzezie. W roku 1999 przewiduje się podłączenie do sieci gazowej następujących miejscowości : Szerzawy, Świślina, Radkowice Wieś, Radkowice Kolonia, Bronkowice. W roku 2000 wybudowano gazociąg w miejscowościach: Świętomarz, Tarczek, Bukówka, Jawór Nowy i Stary, Warszówek, Rzepin Kolonia, Bukówka, Zbrza. W kolejnych latach gazyfikowane będą dalsze miejscowości. W przypadku utrzymania obecnego tempa robót gazyfikacyjnych zakończenie gazyfikacji całej gminy przewiduje się na rok 2003 - 2005. 
 
9. Zaopatrzenie w ciepło 
Na terenie gminy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych wykorzystywane są urządzenia tradycyjne kuchenne i piecowe na paliwo stałe. Budownictwo jednorodzinne powstałe w ostatnich latach i powstające obecnie wyposażone jest w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z własnych kotłowni na paliwo stałe. Dla zaopatrzenia w ciepło budynków użyteczności publicznej, usługowych i zakładów ze względu na dużą kubaturę istnieje potrzeba budowy kotłowni lokalnych nie wymagających strefy ochrony sanitarnej. 
Po zgazyfikowaniu gminy możliwe będzie ponadto wykorzystanie gazu dla celów grzewczych i kuchennych (ogrzewanie mieszkań i wody) przez budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. 

10. Elektroenergetyka
W gminie Pawłów sytuacja pod względem dostępności do sieci elektrycznej przedstawia się podobnie jak w województwie. Na terenie gminy znajduje się szereg obiektów energetycznych pracujących na różnych poziomach napięć:
- 11 km odcinek dwutorowej linii 220 kV relacji Rożki-Niziny. Linia ta przebiega tranzytem w kierunku północ-południe, poprzez miejscowości: Rzepin I, Jadowniki, Bostów, z wykorzystaniem na linii 220 kV tylko jednego toru. 
 
W sąsiedztwie miejscowości Rzepin I wykonane jest odgałęzienie z w/w linii w kierunku Ostrowca do stacji systemowej 400/220/110 kV.
Na terenie gminy Pawłów znajduje się 9,1 km odcinek powyższej linii odgałęźnej. 
- 10 km tor linii 110 kV relacji Starachowice-Stara Słupia został zawieszony na nie wykorzystanym torze linii 220 kV. Od miejsca rozdzielenia z linią 220 kV w Bostowie linia 110 kV przebiega na odrębnych słupach aż do stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ w Słupii Starej.
- 5,6 km odcinek dwutorowej linii 110 kV relacji Starachowice-Ostrowiec Św. Linia ta przebiega po północno-wschodnim krańcu gminy.
Na terenie gminy brak jest stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/SN. Odbiorcy bytowo-komunalni w gminie zasilani są z układu sieci 15 kV, rozwiniętego z sieci magistralnych wyprowadzonych z GPZ-1 Starachowice, GPZ Stara Słupia i RS Brody. Wybudowanie GPZ 110 /15 kV w Słupii pozwoliło na zlokalizowanie punktu zasilającego 30/15 kV w Nowej Słupii, przeizolowanie dotychczasowych sieci 30 kV na napięcie 15 kV oraz nawiązanie tych sieci do istniejących linii 15 kV. Na terenie gminy Pawłów pracują aktualnie 94 stacje transformatorowe 15 / 0,4 kV (100 - 250 kVA). 
Przewidywany wzrost ludności wiązać się będzie ze zwiększeniem się zapotrzebowania na energię elektryczną, które obecnie kształtuje się na poziomie 15. 435 kW.

11. Telekomunikacja
Obecnie obsługę telekomunikacyjną gminy Pawłów prowadzi Telekomunikacja Polska S.A. poprzez ACT Starachowice. Centrala ta posiada połączenia światłowodowe.
Aktualna liczba abonentów w gminie Pawłów ( 875 przyłączy ) jest niewystarczająca, zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jak i wygody samych mieszkańców. Konieczna jest zatem budowa nowych stacji telefonicznych. Alternatywnym rozwiązaniem może być korzystanie z usług telefonii komórkowej.
Budownictwo mieszkaniowe
Według przeprowadzonej inwentaryzacji urbanistycznej na terenie gminy w roku 1996 znajdowało się 3637 budynków mieszkalnych o 11056 izbach i łącznej powierzchni użytkowej 224,7 tys. m2. Blisko 70% ogółu budynków stanowią budynki murowane w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Dominuje budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Budynki jednorodzinne skoncentrowane są głównie w północnych sołectwach gminy dobrze skomunikowanych ze Starachowicami. 
 
Stan zasobów mieszkaniowych w latach 1989 - 1996Źródło: Dane Urzędu Gminy
Wyszczególnienie
1989
1992
1993
1994
1995
1996
dynamika 1989-96
mieszkania
3397
3466
3584
3592
3596
3637
107,1
izby
9792
10153
10783
10833
10862
11056
112,9
powierzchnia użytkowa [tys./m2]
198,9
206,2
218,5
219,4
220,4
224,7
112,9

Wzrost zasobów mieszkaniowych gminy nie był wysoki (7,1 %) nieco wyższy był przyrost liczby izb o 12,9 %, co było wynikiem budowy mieszkań większych i o lepszym standardzie.
Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1989 - 1996Źródło: Dane Urzędu Gminy
Wyszczególnienie
1989
1992
1994
1995
1996
mieszkania
22
18
12
10
41
izby
105
81
50
41
194
powierzchnia użytkowa [m2]
2117
1572
1092
918
4300
przeciętna p.u. na 1 mieszkańca
96,2
87,3
91,1
91,8
104,8

Jak wynika z danych, w latach 1989 - 1996 oddano do użytku niewielką ilość mieszkań. Wyraźny wzrost zaznaczył się jedynie w 1996 r. 
Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w latach 1989 - 1996 
Źródło: Dane Urzędu Gminy
Wyszczególnienie
1989
1992
1995
1996
Średnie dla wsi b. woj. kieleckiego
liczba osób na mieszkanie
4,43
4,34
4,21
4,18
3,7
liczba izb w mieszkaniu
2,88
2,93
3,02
3,04
3,29
liczba osób na izbę
1,54
1,48
1,39
1,37
1,11
Powierzchnia użytkowa w m2 na:
1 mieszkanie
58,5
59,5
61,2
61,8
64,1
1 osobę
13,2
13,7
14,5
14,8
17,6
 
Na podstawie wyżej przedstawionych standardów mieszkaniowych w gminie widoczna jest tendencja w kierunku zmniejszenia zagęszczenia mieszkań oraz powiększenia ich powierzchni użytkowej. W ostatnich latach poprawiło się ponadto wyposażenie mieszkań w infrastrukturę techniczną (instalacja sanitarno-techniczna, gaz, elektryczność, co. i in.). 
Na terenie gminy Pawłów potrzeby mieszkaniowe są duże. Poprawa sytuacji mieszkaniowej następować powinna poprzez modernizację lokali już istniejących, jak również budowę nowych domów.
 
Infastrukura społeczna
1. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Podstawową sieć placówek ochrony zdrowia na terenie gminy stanowi Gminny Ośrodek Zdrowia w Pawłowie posiadający pełny standard ośrodka gminnego (gabinety ogólnolekarskie, pediatryczny, ginekologiczny, dentystyczny i zabiegowy) oraz 5 wiejskich ośrodków zdrowia w Kałkowie, Chybicach, Radkowicach, Szerzawach i Krajkowie. Poza Krajkowem pozostałe placówki mieszczą się w lokalach własnych gminy. Opiekę lekarską sprawuje 9 lekarzy, 1 felczer, 18 pielęgniarek, 2 higienistki oraz 2 techników analityków. W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego mieszkańców gminy obsługują placówki Starachowic. 
Istniejące placówki służby zdrowia w pełni zaspokoją potrzeby mieszkańców gminy w okresie perspektywicznym. Poprawa obsługi następować będzie poprzez zwiększenie personelu oraz w oparciu o działania organizacyjne. W zakresie lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego mieszkańcy gminy w dalszym ciągu korzystać będą z placówek Starachowic.

2.Kultura 
Liczba placówek kulturowych i usług dostępnych na terenie gminy Pawłów jest zadowalająca. Na obszarze gminy aktywnie działa Gminny Dom Kultury w Pawłowie, oddany do użytku w 1998 r. Działalność kulturalna prowadzona jest także przez koło gospodyń wiejskich w Kałkowie i Rzepinie Kolonii. 
W gminie funkcjonują placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka w Pawłowie oraz jej filie w Kałkowie, Radkowicach, Tarczku i Ambrożowie. W zbiorach tych placówek znajduje się blisko 5