Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 22 listopada 2022 15:52

Ruszyły pierwsze kursy dokształcające dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Naukę fryzjerstwa rozpoczęła 17 osobowa grupa obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie powiatu starachowickiego. /Почалися перші навчальні курси для біженців з України в межах проекту "Шьвєнтокшиське для України".Навчання перукарському мистецтву розпочала 17 особова група громадян України,які живуть на території стараховицького повіту.

Z bezpłatnego kursu fryzjerstwa mogą korzystać osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. Naukę rozpoczęło 17 osób. Kurs realizowany jest w wymiarze 20 godzin, w trakcie 4 spotkań. Zajęcia odbywają się w profesjonalnej pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. W czasie trwania nauki, Powiat zapewnia opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi uczestnikom projektu. Realizacja zadania w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” została zlecona Powiatowej Spółdzielni Socjalnej Integracja.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki./ 
З безкоштовного курсу перукаря можуть скористатися особи,що прибули з території України до воєвудства шьвєнтокшиського після 24 лютого 2022р.,в звязку з триваючим збройним конфліктом в країні. Навчання розпочало 17 осіб.Курс становить 20 годин протягом 4 зустрічей.Зайняття відбуваються в професійній студії в комплексі ПТУ 1 в Стараховіцах.Під час навчання Повіт забезпечує опіку над дітьми та особами залежними учасників проекту.Виконання завдання в межах проекту "Шьвєнтокшискє для України"було дане Повітовій Спілці Соціальна Інтеграція.
Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.