Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

Jak załatwić sprawę?

Pisemny wniosek organizatora imprezy należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia do Starosty Starachowickiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. W tym samym terminie organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji

W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Starosta Starachowicki wydaje zezwolenie po:

1. Zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

2. Uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Starosta Starachowicki odmawia wydania zezwolenia:

1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3;

2. jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3:

- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
 • Zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach) projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku konieczności ograniczenia ruchu na drogach publicznych powiatowych lub gminnych;
 • Uzgodnienie trasy z właściwym organem zarządzającym ruchem (zgodnie z art. 65a ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
 • Uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego (zgodnie z art. 65a ust.3 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym);
 • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty.

Co jeszcze warto wiedzieć WAŻNE!

 • Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

  1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
  2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Starosta Starachowicki jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu starachowickiego, w związku z czym wydaje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny dla imprez odbywających się lub rozpoczynających na drogach publicznych powiatowych i gminnych na terenie powiatu starachowickiego.

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

- miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
- jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.