Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 27 marca 2024 07:29

Do 3 kwietnia br. godz. 10.00 wydłużony został termin składania ofert w ramach konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych. Szczegóły poniżej. 

W związku z aktualizacją naboru nr: FESW.09.04-IZ.00-002/24 w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych ogłoszoną przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym FEŚ 2021-2027 Powiat Starachowicki wydłuża termin składania ofert w ramach konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych do dn. 03.04.2024 r. do godziny 10.00. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera do projektu w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 03.04.2024 r. o godzinie 10.00.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Więcej informacji o konkursie:  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Nabory (funduszeueswietokrzyskie.pl)

Szczegółowe informacje w załącznikach:.

  • Załącznik nr 1 REGULAMIN do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 07.03.2024r. zmieniony w dn. 27.03.2024 r.
  • Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 7.03.2024r.
  • Załącznik nr 3 ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ do Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych z dnia 7.03.2024r.