Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 25 marca 2024 09:52

26 marca br. (wtorek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LXIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00. Tradycyjnie będzie transmitowane na stronie: esesja.tv, a jego porządek publikujemy poniżej. 

Porządek obrad LXIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 26 marca 2024, godz. 09:00

 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach na temat bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Starachowickiego.

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Starachowickiego.

5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, Oddziału GDDKiA w Kielcach oraz ŚZDW w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

6. Informacja o sytuacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy PZOZ w Starachowicach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia zadań, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych,

c) zmiany uchwały Nr XLII/347/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

d) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024r.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029

9. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.

10. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach ich realizacji za 2023 rok.

11. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

15. Zakończenie obrad.