Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 7 lutego 2024 13:09

Starosta Piotr Ambroszczyk podsumował pracę, zarówno swoją jak i Zarządu Powiatu, któremu przewodzi od 25 listopada 2021 r. W spotkaniu, które odbyło się 6 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach uczestniczyli przedstawiciele władz, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych, pracownicy powiatu i jego jednostek organizacyjnych, kierowcy służb, inspekcji i straży, przedstawiciele tzw. III sektora, a także mieszkańcy.  

803 dni czyli 2 lata, 2 miesiące i 11 dni – tyle dokładnie minęło od 25 listopada 2021 r., tj. dnia w którym funkcję starosty objął Piotr Ambroszczyk. Był to czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszego powiatu.

Zarząd Powiatu pod przewodnictwem starosty Piotra Ambroszczyka ( od lewej: Izabela Kisiel, Jerzy Materek, Piotr Ambroszczyk, Dariusz Dąbrowski, Stanisław Wojtan. 

Zarząd musiał się zmierzyć z wieloma problemami i to na różnych płaszczyznach, począwszy od służby zdrowia, przez inwestycje, sprawy związane z napaścią Rosji na Ukrainę czyli także pomoc uchodźcom, politykę społeczną a na finansach skończywszy. I choć łatwo nie było, efekty robią wrażenie.

Ochrona zdrowia

Szpital powoli wraca na prostą po sytuacji związanej z Covidem. Choć jego sytuacja finansowa budzi wciąż jeszcze wiele zastrzeżeń, w ciągu dwóch lat zrobiono dużo dla odbudowania marki placówki i przyciągnięcia do niej pacjentów. Zakup budynku po dawnym PAKSie, inwestycje w szpitalu i rozwój poradni specjalistycznych – to główne kierunki działań. Przeprowadzona została termomodernizacja, wyremontowano oddział chirurgiczny i położniczy, dzięki czemu są one dzisiaj jednymi z najnowocześniejszych w naszym regionie. Zakupiono mammograf i pozyskano fundusze na przebudowę i doposażenie SOR-u. W sferze leczenia specjalistycznego, uruchomiono poradnie: stomatologiczną w znieczuleniu ogólnym i zdrowia psychicznego, a także badania prenatalne dla kobiet w wieku 35 +i rehabilitację w warunkach domowych. A w planach są już kolejne działania, związane z rozwojem onkokardiologii czy uruchomieniem chirurgii szczękowo – twarzowej.

Edukacja

Zmiany widać też w sferze oświaty. Powiat reaktywował Liceum Sportowe przy ZSZ nr 3, zapewniając młodzieży dogodne warunki do rozwijania sportowych talentów. Z myślą o przyciągnięciu uczniów  innych powiatów wprowadzono innowacje w oświacie, czego przykładem jest łucznictwo i sporty wodne w III LO. Z kolei w ZSZ nr 1 utworzona została klasa OPW (oddziału przygotowania wojskowego), a obecnie trwają przygotowywania do utworzenia branżowego oddziału wojskowego w Szkole Branżowej I stopnia. Aby zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki, Powiat przy wsparciu środków z MON uruchomił wirtualną strzelnicę przy II LO.

Z kolei w ZSZ nr 3 powstanie niebawem klasa wielozawodowa pod patronatem Cechu Przedsiębiorców i Rzemieślników w Starachowicach, aby zachęcić uczniów i ich rodziców do skorzystania z jak najszerszej oferty zawodów. Swoją ofertę uatrakcyjnił też MOGKiK, który wzbogacił się o najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki wad postawy.

Komunikacja i transport

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Powiat uruchomił z początkiem tego roku cztery linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej, pomiędzy siedzibą Powiatu a gminą Mirzec. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości blisko 2 mln zł i wsparcie Gminy Mirzec, która przekaże na ten cel ponad 900 tys. zł.

Informatyzacja

Powiat idzie z postępem. W dobie postępującej informatyzacji, zmienić musiało się także starostwo. Dzięki realizacji programu e – Geodezja przeprowadzona została kompleksowa cyfryzacja całego zasobu geodezyjnego. Teraz mieszkańcy mogą wygodnie zamawiać wypisy i mapy geodezyjne bez konieczności wychodzenia z domu, z pomocą własnego komputera lub smartfona. Z pomocą środków z „Cyfrowego Powiatu” zakupiony został sprzęt wraz z oprogramowaniem pozwalający na uruchomienie nowoczesnych usług terminalowych i w razie potrzeby podjęcie pracy zdalnej. Pozyskano też miejsce magazynowe na przechowywanie i zabezpieczenie danych urzędu. Ważne jest także cybeberbezpieczeństwo. Powiat nawiązał współpracę z NASK, czego efektem było przeszkolenie całej kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uruchomiono również nowoczesne urządzenia monitorujące i blokujące próby cyberataków.

Polityka społeczna

Stanowiła ważny obszar działań Starosty. To właśnie z jego inicjatywy Powiat utworzył wspólnie z gminami: Starachowice, Pawłów i Brody Powiatową Spółdzielnię Socjalną „Integracja”. Rozwinął także w sposób znaczący system pieczy zastępczej, z myślą o którym utworzony zostanie kompleks pomocowo – terapeutyczny w budynku dawnego CKZ. Przeniesione zostaną do niego: PCPR oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, a dodatkowo powstanie tam także świetlica integracyjno – terapeutyczna. Powiat wprowadził też nowe usługi w postaci opieki wytchnieniowej czy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Znacznej aktywizacji uległ też III sektor poprzez uruchomienie mikrograntów. Ważna jest także współpraca międzypokoleniowa, czego dowodzi utworzenie Powiatowej Rady Pamięci, Powiatowej Rady Seniorów, ale też Młodzieżowej Rady Powiatu, w nawiązaniu do tej która działała tutaj w 2001 r. Z myślą o niepełnosprawnych, konsekwentnie likwidujemy bariery poprawiając dostępność powiatu zarówno cyfrową, architektoniczną, jak i komunikacyjną. Przykładem tego jest szereg inwestycji zarówno w samym starostwie, jak przebudowa wejścia głównego, montaż planów tyflograficznych, pętli indukcyjnych czy uruchomienie aplikacji internetowej, ale też w jego jednostkach.

Rynek pracy

Aktywność widać także w działaniach na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji bezrobotnych. Łączna wartość środków przeznaczonych na ten cel to blisko 52 mln zł (Fundusz Pracy i EFS), co pozwoli zaaktywizować do końca 2024 r.  ponad 2,5 tys. osób.

Obronność

To kolejna sfera działań, które uległy znacznej dynamizacji. Powiat zorganizował ćwiczenia proobronne dla mieszkańców, wojskowe targi pracy, uruchomił centrum szkolenia obronnego i od blisko roku - z inicjatywy starosty – prowadzi rozmowy w sprawie lokalizacji jednostki wojskowej w Starachowicach.

Inwestycje  

126 608 331 zł - to wartość inwestycji drogowych zrealizowanych, bądź realizowanych w omawianym okresie. W ramach tych środków przebudowanych bądź wyremontowanych zostało ok. 14,6 km dróg, 22 przejść dla pieszych, powstanie ok 1 km ścieżki rowerowej, ponad 5 km dróg dla pieszych i rowerów i oczywiście wiadukt. Powiat poprawił bezpieczeństwo na 22 przejściach, w tym14 w Starachowicach, 4 w Wąchocku,2 w Małyszynie oraz po 1 w Rudzie i Trębowcu. Wyremontowana została droga powiatowa w Mircu Poddąbrowie, a wkrótce zakończy się remont drogi przez Mirzec Malcówki. Aktualnie trwa przebudowa i przebudowa dróg powiatowych za ponad 11 mln zł na terenie 4 gmin, w ramach której wykonywana jest jezdnia od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie, ciąg pieszo – rowerowy między rondem na Leśnej a skrzyżowaniem z wąskotorówki, ciąg pieszo – rowerowy w Parszowie i chodnik w Gadce. Na kwiecień planowany jest finisz modernizacji bazy ZDP w Starachowicach, a za rok o tej  porze pojedziemy już nowym wiaduktem. To bez wątpienia jest to  największa inwestycja w historii samorządu powiatowego, która zmieni oblicze układu komunikacyjnego w Starachowicach. Ważne z punktu widzenia mieszkańców są też przebudowy dróg Majków – Marcinków – Wąchock, a także w Lipiu i Adamowie, na które pozyskaliśmy środki, a których finał planowany jest na wrzesień 2025 r.

Drogi, choć ważne, nie są jedynym obszarem, gdzie prowadzone są inwestycje. Ogromne zmiany widać też w szkołach. ZSZ nr 3 przeszedł kompleksową termomodernizację, podobnie jak hala sportowa, z której niebawem będzie już można korzystać. W ramach poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji poddany został też ZSZ nr 2 wraz z dwoma pracowniami CKZ. Z kolei przy II LO wybudowane zostało nowe boisko wraz z całą infrastrukturą techniczną  obejmującą także obiekty małej infrastruktury. Wartość tych wszystkich projektów to ponad 17, 6 mln zł.

Nie sposób także pominąć inwestycji z zakresu pomocy społecznej. PZAZ w Stykowie od ponad roku funkcjonuje już w nowym zmodernizowanym budynku, a Warsztat Terapii Zajęciowej w Starachowicach w stermomodernizowanej placówce.

Finanse

Wszystko to nie byłoby możliwe bez odpowiednich finansów. Większość z tych inwestycji realizowanych jest przy wsparciu środków zewnętrznych, zarówno z funduszy krajowych takich jak Fundusz Rozwoju Dróg, Inwestycji Lokalnych, Polski Ład, PFRON czy unijnych – RPO WŚ. W większości uczestniczą też gminy. Nie zmienia to jednak faktu, że skuteczność Powiatu w aplikowaniu o środki wzrosła w sposób znaczący. Dowodzi tego wielkość budżetu. O ile dochody powiatu w roku 2021 r. wynosiły ok. 120, 5 mln zł, o tyle w 2024 r. uchwalone zostały na poziomie 248 mln zł. Wzrosły zatem dwukrotnie. Więcej jest także inwestycji. Bo o ile w 2021 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad 7,5 mln zł, o tyle teraz planowane jest ponad 108,6 mln zł.

Podziękowania

Wszystko to nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie ludzie, co mocno podkreślał starosta, dziękując za pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym, począwszy od pracowników zarówno powiatu, jak i jego jednostek organizacyjnych, kierowników służb, inspekcji i straży, przez parlamentarzystów, samorządowców z terenu powiatu, radnych Rady Powiatu, organizacje pozarządowe, a skończywszy na członkach Zarządu Powiatu, którzy wspólnie z nim pracowali dla dobra naszego powiatu. 

Zdjęcia ze spotkania

Prezentacja