Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 22 czerwca 2023 15:22

Za nami jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Zarząd Powiatu otrzymał na niej wotum zaufania oraz absolutorium od Rady Powiatu. To wyraz uznania dla jego działań oraz sposobu wykonania zeszłorocznego budżetu. 

Posiedzenie odbyło się 22 czerwca br. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło przyjęcie Raportu o stanie Powiatu. Jest to obszerny dokument, liczący w tym roku 134 strony, który podsumowuje pracę Zarządu, Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych, pokazując czy i w jakim stopniu udało się zrealizować założone cele.

- Po dwuletnich, trudnych doświadczeniach zmagania się z pandemią koronawirusa, rok 2022 przyniósł kolejne dramatyczne wyzwania. A to za sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku i spowodowała kryzys uchodźczy o ogromnej skali. Powiat Starachowicki zaangażował się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy od pierwszych dni tej napaści – przypomniał w raporcie starosta Piotr Ambroszczyk, dziękując wszystkim mieszkańcom, którzy we wspaniały, godny podziwu sposób, zaangażowali się w pomoc uchodźcom i nadal nie ustają w działaniach na rzecz potrzebujących.

Wyraził on również nadzieję na dalszą aktywną współpracę oraz zadeklarował gotowość do dalszych działań dla wspólnego dobra naszej społeczności.

W swym wystąpieniu odniósł się do danych demograficznych, ale też wszystkich sfer działalności powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, polityki społecznej, a także działań podejmowanych przez Powiat mających na celu ulokowanie w Starachowicach jednostki wojskowej.

Głosowanie zostało poprzedzone debatą (całość dostępna na nagraniu). Większością 13 głosów i przy 7 głosach wstrzymujących Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Starachowicach.

 

Rada głosowała również nad zatwierdzeniem sprawozdań: finansowego i z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2022 r. Dane zawarte w tych dokumentach przedstawiła Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka.

Zyskały one pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i stanowiły podstawę dla Komisji Rewizyjnej do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Budżet Powiatu Starachowickiego 2022 r. po stronie dochodów wykonany został na poziomie ponad 125 mln zł tj. 96,87 % planu. Zaś wydatki zrealizowane zostały w kwocie niespełna 126 mln zł, , co stanowi 88,04% planu. Rok zakończyliśmy deficytem w wysokości 949 471,48 zł, który – co warto zaznaczyć - był jednak niższy od planowanego na poziomie ponad 14 mln zł.

Po zatwierdzeniu sprawozdań odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

O ile wotum zaufania jest wyrazem poparcia dla działań Zarządu, o tyle absolutorium jest poparciem sposobu wykonania budżetu i wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością, jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu. Jego istotą jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez zarząd gospodarki finansowej. I takie poparcie Zarząd otrzymał.