Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 25 marca 2022 08:10

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu od 26 stycznia do 23 marca 2022 r.

W okresie od 26 stycznia do 23 marca 2022 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 30 uchwał.

W prezentowanym okresie czasu zarówno Starosta, jak i pozostali członkowie Zarządu Powiatu uczestniczyli w spotkaniach i uroczystościach, spośród których wymieniamy te najważniejsze:

 • 28 stycznia starosta Piotr Ambroszczyk uczestniczył w spotkaniu online z włodarzami gmin w naszym powiecie oraz przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmowy dotyczyły założeń programu Polski Ład.
 • Tego samego dnia wziął udział w podsumowaniu ferii, organizowanych przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
 • Z kolei wicestarosta Dariusz Dąbrowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach.
 • 29 stycznia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca 8 Legendę STARa, zlot pojazdów zabytkowych organizowany przez Powiat Starachowicki. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Dariusz Dąbrowski, któremu towarzyszyli: Jerzy Stetz i Tomasz Wątor – śmiałkowie, którzy w czerwcu br. pod szyldem naszego zlotu rozpoczną wyprawę „STARem 266 dookoła świata”, Tomasz Sikora - kierowca Stara 266 z pamiętnego Rajdu Paryż – Dakar, Wojciech Cyrkowicza - szefa Biura Marketingu i Sprzedaży firmy Autobox Innovations - partnera Powiatu w organizacji zlotu oraz dyrekcja muzeum. Podczas konferencji zaprezentowano logo tegorocznej imprezy, opowiedziano też o szczegółach wyprawy „STARem 266 dookoła świata”.
 • 30 stycznia wicestarosta Dariusz Dąbrowski wziął udział w Konwoju STARÓW „ZOBACZ ale JAZDA” czyli paradzie starów, organizowanej pod szyldem „Legenda STARa dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W przejeździe uczestniczyło osiem pojazdów, w tym m.in. STAR 266R –uczestnik rajdu Paryż Dakar – wizytówka muzeum oraz STAR 266, który 6 czerwca  br. jako jeden z dwóch starów wyruszy z Florydy na Alaskę w ramach wyprawy „STARem 266 dookoła świata”. Tego samego dnia, wspólnie z gośćmi z USA, wicestarosta uczestniczył w koncercie finałowym i licytacji gadżetów dla WOŚP.
 • 7 lutego wicestarosta Dariusz Dąbrowski wygłosił kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, tym razem na temat losów powstańców styczniowych i ich rodzin na przykładzie Prendowskich z Mirca.
 • 11 lutego wicestarosta spotkał się z Grzegorzem Wajsem – dyrektorem firmy Poland Bike – głównego organizatora wyścigu kolarskiego pn. Starachowicka Strzała. Rozmowy dotyczyły organizacji tegorocznej edycji imprezy.
 • Tego samego dnia Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek uczestniczył w spotkaniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, jakie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z planowanym przebiegiem trasy EuroVelo11.
 • 17 lutego starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim odbył spotkanie z przedstawicielami starachowickich klubów sportowych oraz dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Inicjatorem spotkania był radny Paweł Brzozowski. Rozmowy dotyczyły uruchomienia sportowego liceum. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się 24 lutego.
 • 18 lutego starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, aby dokonać przeglądu zadań i obowiązków placówki, a także możliwości poprawy bazy lokalowej.
 • 23 lutego starosta Piotr Ambroszczyk wziął udział w spotkaniu z dyrekcją PZOZ w Starachowicach, Neuroclinic - Centrum Terapii i Rozwoju, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Miało ono na celu analizę możliwości utworzenia przy naszym szpitalu Centrum Zdrowia Psychicznego oraz pełnej diagnostyki spektrum autyzmu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Tego samego dnia uczestniczył w podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Muzeum Wsi Kieleckiej a Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Zgodnie z podpisanym dokumentem michniowskie Mauzoleum będzie pomagać naszej placówce w digitalizacji materiałów historycznych.
 • 24 lutego wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatu i pracownikami merytorycznymi starostwa, starosta uczestniczył w negocjacjach w sprawie wykupu bądź wydzierżawienia budynku po Polsko – Amerykańskich Klinikach Serca. Było to pierwsze z cyklu spotkań. W efekcie udało się obniżyć pierwotną cenę nieruchomości o 1 mln zł.
 • 25 lutego Zarząd Powiatu wystąpił z prośbą do Wojewody aby wnioskował do Rady Ministrów o środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na wykupienie budynku Polsko – Amerykańskich Klinik Serca. Chodzi o kwotę 15 mln zł, która pozwoliłaby na utworzenie  regionalnego ośrodka leczenia COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom właściwego dostępu do usług medycznych.
 • 28 lutego starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem oraz dyrekcją szpitala odbył spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem w sprawie złożonego przez Powiat pisma o środki na zakup PAKS-u, a także jak najszybszego „odcovidowienia” PZOZ w Starachowicach.
 • 1 marca wspólnie z Członkiem Zarządu Jerzym Materkiem i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych – Andrzejem Klimczakiem. starosta uczestniczył w konsultacjach dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod budowę wiaduktu w obrębie ulicy Hutniczej w Starachowicach.
 • 3 marca wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim i członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem, starosta uczestniczył w spotkaniu z włodarzami gmin oraz kierownikami ośrodków pomocy społecznej w naszym powiecie. Rozmowy dotyczyły możliwości utworzenia linii komunikacyjnej przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu oraz dalszej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Dyskutowano również na temat koncepcji utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych. W spotkaniu uczestniczyli również Jarosław Kuba – prezes Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny krąg”, Anna Górak – ekspert ds. usług społecznych, wiceprezes Fundacji „Pestka” oraz Jacek Gralczyk – ekspert ds. organizowania społeczności lokalnej Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 • 4 marca starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się z dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach w sprawie możliwości pomocy dzieciom niepełnosprawnym, przybywającym do nas z Ukrainy. Przy okazji obejrzał też sprzęt zakupiony w ramach programów „Aktywna tablica” oraz „Laboratorium Przyszłości”.
 • 7 marca wicestarosta Dariusz Dąbrowski uczestniczył w spotkaniu z Marzeną Dębniak - starostą ostrowieckim. Rozmowy dotyczyły włączenia powiatów do współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy.
 • 8 marca starosta Piotr Ambroszczyk wziął udział w spotkaniu samorządowców z Wojewodą Świętokrzyskim. Rozmawiano na temat sytuacji związanej z napływem uchodźców z Ukrainy.
 • Tego samego dnia przewodniczył Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Wspólnie z włodarzami gmin zastanawiano się na nim nad lokalizacją miejsc zbiorowego pobytu uchodźców w naszym powiecie.
 • Z kolei Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek uczestniczył w Dniu Kobiet, zorganizowanym przez Klub Seniora.
 • 9 marca wspólnie z prezydentem Markiem Materkiem starosta Piotr Ambroszczyk przekazał klucze do kolejnego mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w Starachowicach. To już trzeci tego rodzaju lokal, uruchomiony przez Powiat Starachowicki. Pierwszy ruszył w 2016 r., był finansowany z RPO WŚ, w ramach projektu „Razem w dorosłość”. Kolejne mieszkanie zostało oddane do użytku w 2020 r., powstało w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, realizowanego w partnerstwie z gminami i ośrodkami pomocy społecznej. Tegoroczne, uruchomione zostało wspólnie z Gminą Starachowice. W ramach zawartego porozumienia gmina zapewnia lokum i specjalistów do wsparcia dla młodych ludzi. Powiat pokrywa zaś koszty związane z użytkowaniem mieszkania.
 • 10 marca starosta Piotr Ambroszczyk odbył kolejne spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej w naszym powiecie a także ekspertami ds. usług społecznych w ramach partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Efektem końcowym tych spotkań będzie uruchomienie spółdzielni socjalnej osób prawnych, z udziałem powiatu oraz trzech gmin (Starachowice, Pawłów i Mirzec). Powstanie podmiotu założone zostało wstępnie na czerwiec 2022 r.
 • W tym samym dniu spotkał się z prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach Piotrem Urbankiem i prezydentem Starachowic Markiem Materkiem. Rozmawiano na temat przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków PUP oraz archiwum oraz wpięcia Powiatu w sieć internetu szerokopasmowego Gminy Starachowice.
 • Przewodniczył także kolejnemu posiedzeniu Rady Społecznej przy PZOZ w Starachowicach. Uczestniczył w nim również wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Głównym tematem rozmów były działania związane z „odcovidowieniem” szpitala i plany na przyszłość.
 • Ponadto, uczestniczył w inauguracji kolejnej edycji szkoleń Pride dla kandydatów na opiekunów zastępczych z terenu powiatu starachowickiego.
 • Z kolei Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek wziął udział w spotkaniu w sprawie budowy wiaduktu, jakie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
 • 11 marca wicestarosta Dariusz Dąbrowski odbył spotkanie z dyrekcją Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura oraz Parku Kultury w Starachowicach w sprawie organizacji Jarmarku u Starzecha.
 • 12 marca starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z Członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem wziął udział w spotkaniu pomocowo – kontaktowym dla uchodźców z Ukrainy, organizowanym przez Powiat Starachowicki oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Razem z przedstawicielami różnych instytucji przekazał im informacje na temat pobytu, edukacji dzieci, pracy, opieki medycznej. Dzieci w tym czasie zwiedzały muzeum. Przy okazji zaprosił też wszystkich do świetlicy przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, na os. Łazy w Starachowicach, prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Motylkowe Wzgórze". Co tydzień, w sobotę od godz. 15.00 do 18.00, jest ona udostępniana na potrzeby społeczności ukraińskiej. Dzieci mogą liczyć na gry i zabawy, a dorośli na naukę języka polskiego i integrację.
 • 14 marca starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim, członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Materkiem i pracownikami merytorycznymi starostwa spotkał się z Wojewódzkim Komendantem OHP Grzegorzem Małkusem w związku z propozycją zamiany budynku OHP na budynek Archiwum Państwowego. Podczas spotkania analizowano potencjały obu budynków.
 • Tego samego dnia wziął udział w konferencji prasowej poświęconej uruchomieniu pierwszego "niecovidowego", w pełni otwartego dla wszystkich pacjentek oddziału w PZOZ w Starachowicach. Chodziło o oddział ginekologiczno – położniczy, który posiada oddzielną Izbę Przyjęć oraz tzw. bufor (z oddzielnym wejściem) przeznaczony dla pacjentek "covidowych" w rozpoczętej akcji porodowej lub wymagających pilnej interwencji ginekologicznej.
 • 16 marca starosta spotkał się z rodzicami uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozmawialiśmy na temat funkcjonowania placówki i możliwości zorganizowania dowozu dla uczestników PŚDS.
 • W tym samym dniu wicestarosta Dariusz Dąbrowski i członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek uczestniczyli w spotkaniu muzealnym z Marcinem Grochowskim – amerykanistą, badaczem historii Władysława Wagnera oraz reżyserem pierwszego filmu dokumentalnego o Władysławie Wagnerze.
 • 17 marca starosta Piotr Ambroszczyk odbył spotkanie z prezydentem Markiem Materkiem. Rozmawiano na temat zintegrowania współpracy pomiędzy Powiatem i Miastem w zakresie udzielania pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
 • Tego samego dnia wicestarosta Dariusz Dąbrowski uczestniczył w prelekcji dr hab. Heleny Borowiec – wykładowcy UMCS Lublin poświęconej poprawności językowej w kontekście etyki i estetyki słowa.  Spotkanie odbyło się w starachowickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w ramach XXX jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka.
 • 18 marca odbyło się otwarcie ofert w konkursie na dyrektora PZOZ w Starachowicach. Na konkurs wpłynęły 4 oferty. Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalno - prawne i zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, która została zaplanowana na 7 kwietnia.
 • 22 marca wspólnie z p.o. dyrektora PZOZ w Starachowicach – Jolantą Kręcką, starosta odbył spotkanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uzyskania kontraktu pod wysokopłatną działalność leczniczą z myślą o zagospodarowaniu budynku po Polsko - Amerykańskich Klinikach Serca.
 • Tego samego dnia spotkał się również z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem w sprawie uzyskania środków z tzw. rezerwy covidowej na uzupełnienie ubytków w infrastrukturze leczniczej szpitala. Uzgodniono kwotę 3 mln zł dofinansowania zadań związanych z remontem oddziałów szpitalnych.
 • Odbył także spotkanie z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – Robertem Sabatem w sprawie doprecyzowania kwestii związanych z finansowaniem pomocy uchodźcom i oczekiwań wobec powiatu i samorządów gminnych.
 • 23 marca starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się z płk Grzegorzem Stęplewskim - dowódcą 103. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozmawiano na temat możliwości wsparcia samorządów w zabezpieczeniu infrastruktury wrażliwej przez żołnierzy Obrony Terytorialnej.
 • Przewodniczył również kolejnemu posiedzeniu Rady Społecznej przy PZOZ w Starachowicach.
 • Z kolei wicestarosta Dariusz Dąbrowski spotkał się z Krzysztofem Pióro, dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PLK w Skarżysku -Kamiennej. Rozmowy dotyczyły ewentualnego przekazania materiałów staroużytecznych do wykorzystania przy remoncie linii starachowickiej kolei wąskotorowej.