Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja/przerejestrowanie pojazdu krajowego

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter) - stanowiska 1,2,3,4,7,8.

Tel.: 41 276-09-33 lub 41 276-09-39

Fax 41 276-09-05

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Procedura rejestracji jest dwuetapowa:

 1. W pierwszym etapie rejestracji właściciel pojazdu (bądź jego pełnomocnik) chcąc zarejestrować pojazd musi zadzwonić do urzędu i umówić swoją wizytę telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Pracownicy na czterech stanowiskach gruntownie sprawdzają wniosek pod względem poprawności, kompletności i zgodności danych. Następnie wniosek o rejestrację wprowadzany jest do aplikacji CEPiK. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni, jak również zdawane są stare tablice rejestracyjne.

 2. W drugim etapie rejestracji dla klienta wydawany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się klienta do Urzędu z pozwoleniem czasowym, po uprzednim umówieniu swojej wizyty telefonicznie. W dniu wizyty o konkretnej godzinie udaje się na salę obsługi Wydziału Komunikacji celem załatwienia sprawy.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

Informację czy twój stały dowód rejestracyjny został zamówiony, i tym samym jest już gotowy do odbioru w tutejszym Starostwie Powiatowym, można sprawdzić online na poniższej stronie internetowej:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podając numer rejestracyjny i 5 ostatnich cyfr VIN (używając wielkich liter na klawiaturze).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 • Dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży / faktura / inny dokument przenoszący własność);
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu;
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne, natomiast w razie braku tablic/tablicy rejestracyjnej koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia – załącznik – oświadczenie brak tablic;
 • Dokumenty tożsamości właściciela pojazdu bądź osoby upoważnionej; 
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę;
 • W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;
 • W przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną do wniosku o rejestrację należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie;
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,  oświadczenie o zamieszkaniu w przypadku wskazania przez właściciela pojazdu we wniosku o rejestrację adresu zamieszkania na terenie Powiatu Starachowickiego, które nie jest tożsame z miejscem zameldowania
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację / przerejestrowanie pojazdu.

OPŁATY

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu  (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

160 zł – pierwsza rejestracja w Polsce samochodu nowego;
160 zł – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce ze zmianą tablic rejestracyjnych

80 zł – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce z zachowaniem tych samych tablic rejestracyjnych (z wydanym pozwoleniem czasowym);

66,50 zł – przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce z zachowaniem tych samych tablic rejestracyjnych (bez pozwolenia czasowego);

120 zł – rejestracja lub przerejestrowanie pojazdów krajowych: przyczepy, motocykla lub ciągnika;
110 zł – rejestracja lub przerejestrowanie motoroweru;
61,00 zł – czasowa rejestracja samochodu;
112,00 zł – czasowa rejestracja samochodu (wywóz pojazdu za granicę);


Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


17,00   zł – opłata za pełnomocnictwo
pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)