Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
poniedziałek, 15 czerwca 2020 09:38

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 4 września 2020 r.

Powiat Starachowicki przystąpił do realizacji modułu III Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wsparcie udzielane jest w formie

  • dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych (świadczenie 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną na okres nie dłuższy niż 3 miesiące).

Z pomocy mogą skorzystać:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni  (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o  dofinansowanie można składać

  • w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 4 września 2020 r. poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez system SOW wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice, drogą pocztową lub elektronicznie.

Szczegółowych informacji na temat programu można uzyskać w PCPR w Starachowicach pod numerem telefon 41 274-88-06 wew. 23.

Więcej informacji na temat programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” znajdą Państwo na stronie: http://www.pfron.org.