4°C

Mżawka
Ciśnienie 1008 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
3 °C 3 °C -0 °C -1 °C -2 °C
1 °C -3 °C -6 °C -8 °C -6 °C

Powiat Starachowicki realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej, służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu.
W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowany budynek nr 2 CKP na potrzeby pracowni: kierowca mechanik i obróbek skrawających, zmodernizowany budynek nr 3 CKP pod potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, jak i dokonany zakup wyposażenia do pracowni: logistyczno – spedycyjnej, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, obróbek skrawających, kierowca mechanik.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.10.2018 r.

DZIAŁANIA:
- zwiększenie liczby w pełni wyposażonych nowoczesnych pracowni znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
- poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,
- poprawa jakości ofert Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego,
- poprawa kompetencji zawodowych uczniów i słuchaczy,
- zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie zawodowym.

WSKAŹNIKI REZULTATU:
1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) - 391

WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 2

WARTOŚĆ PROJEKTU:
4 801 634,95 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 2 989 900,73 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 1 811 734,22 ZŁ