Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Powiat Starachowicki realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków zewnetrznych.


 


 

Powiat Starachowicki realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 801 634,95 ZŁ

W TYM:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 2 989 900,73 ZŁ

Wkład Własny Beneficjenta: 1 811 734,22 ZŁ

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez poprawę dostępu do bazy dydaktycznej, służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowany budynek nr 2 CKP na potrzeby pracowni: kierowca mechanik i obróbek skrawających, zmodernizowany budynek nr 3 CKP pod potrzeby pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, jak i dokonany zakup wyposażenia do pracowni: logistyczno – spedycyjnej, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, elektrotechniki i elektroniki, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii mechanicznej i rysunku technicznego, obróbek skrawających, kierowca mechanik.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016r – 31.08.2019r.

 

DZIAŁANIA:
- zwiększenie liczby w pełni wyposażonych nowoczesnych pracowni znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach

- poszerzenie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach,

- poprawa jakości ofert Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego,

- poprawa kompetencji zawodowych uczniów i słuchaczy,

- zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie zawodowym.

 

STAN REALIZACJI:

Beneficjent Powiat Starachowicki w dniu 29.08.2018r opublikował ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania nr 1 Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, zadania nr 2 Modernizacja budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 13.11.2018r Powiat Starachowicki podpisał umowę z Wykonawcą F.U. „FREEDOM” dla zadania nr 1 o wartości 1 881 379,06zł dla zadania nr 2 o wartości 1 152 148,86zł. Termin wykonania zadań ustalono na dzień 30.06.2019r. Obecnie trwają prace z wyburzeniem starego budynku nr 2 oraz remontem dachu w budynku nr 3. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Beneficjent przygotowuje do opublikowania postępowania związane z realizacją zadań: Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 2, Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku nr 3,  Wyposażenia pracowni zawodowych w budynku ZSZ nr 2.     

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) - 391

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) - 2


 

 

 

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.

Powiat Starachowicki jest partnerem projektu „Kształcimy Specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. Celem projektu jest rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Starachowicach oraz jego lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.08.2019 r.
Lider projektu: 
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
http://ap.org.pl/
Partnerzy:         
Powiat Starachowicki
http://www.powiat.starachowice.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.
http://www.sse.com.pl/
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 12 września 2017 r. o numerze  RPSW.08.05.01-26-0033/17-00.
DZIAŁANIA:
- Nabycie przez uczniów kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców,
- Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych
- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
- Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 11 K 6M (17)
3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe z języka obcego lub matematyki -  64K, 89M (153)
4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110 K, 178M (288)
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 11K 6M (17)
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 42K 56M (98)
3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 47K 72M (119)
6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie – 122K 198M (320)
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 593 628,80 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 354 584,48 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 152 282,32 ZŁ

          
 
 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwój i podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego: Technikum nr 1, Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021 r.

Lider projektu: 
 

http://ap.org.pl/
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Partnerzy:

http://www.powiat.starachowice.pl/
Powiat Starachowicki
http://www.sse.com.pl/
Specjalna Strefa Ekonomiczne „Starachowice” S.A.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa z dnia 16.01.2020 r.

DZIAŁANIA:

 • Nabycie przez uczniów kompetencji i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy oraz realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców.
 • Zwiększenie przez uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 • Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu.
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
 • Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
   

WSKAŹNIKI REZULTATU

 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu -  41K, 82M (123)
 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) – 3
 3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) – 8K 1M (9)
 4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu – 110K, 196M (306)

WKAŹNIKI PRODUKTU

 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) – 50K 88M (138)
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) – 8K 1M (9)
 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt) – 3
 4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 5. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 29K 63M (92)
 6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – 0
 7. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.) – 3
 8. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 44K 86M (130)
 9. Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu – 122K 218M (340)

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 863 275,52 ZŁ
W TYM:
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 1 583 784,19 ZŁ
Z BUDŻETU KRAJOWEGO: 279 491,33 ZŁ

 

Projekt pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”, Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w partnerstwie Powiatu Skarżyskiego, Powiatu Koneckiego i Powiatu Starachowickiego.

Cel projektu: uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym.

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano:

 1. Rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług (33 usługi o stopniu dojrzałości co najmniej 4 i 9 usług o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja), 3 podmioty udostępnią on-line informacje sektora publicznego (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 2. Digitalizację i opis metadanymi materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych (3 734 383 szt. dokumentów) celem ich udostępniania dla procesów e-usług, udostępnionych zostanie 2 388 200 szt. dokumentów (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki);
 3. Modernizację bazy EGIB (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki) oraz założenie bazy danych GESUT i BDOT500 (Powiat Starachowicki);
 4. Modernizację IT (Powiat Konecki);
 5. Szkolenia z obsługi wdrożonych e-usług (Powiat Konecki);
 6. Promocję projektu i zarządzanie projektem przez Inżyniera projektu (Powiat Skarżyski, Powiat Konecki, Powiat Starachowicki)oraz nadzór inwestorski (Powiat Skarżyski, Powiat Starachowicki).

Wartość projektu: 6 833 273,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 808 282,05 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił Powiatowi Starachowickiemu  pozyskać środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach  projektu zakupiono 40 szt. laptopów, które zostały przekazane do następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki – 7 szt.
 • II Liceum Ogólnokształcące  im. St. Staszica – 7 szt.
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego - 3 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”- 6 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr  2 - 9 szt.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr  3 - 7 szt.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 1 szt.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł.

 

 

Nazwa projektu: „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość całkowita projektu: 3 748 544,14 zł

Wartość dofinansowania: 3 174 579,14 zł

Wartość wkładu własnego: 573 965,00 zł

Beneficjent projektu: Powiat Starachowicki

 

 

Powiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”

 

Nr projektu: RPSW.12.01.00-26-0048/20

Wartość projektu: 4 504 307,70 zł

Wartość dofinansowania: 3 476 480,16 zł

 

Projekt obejmuje swym zakresem modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 5 630,49 m2 , zlokalizowanych w mieście Starachowice, przy. ul. 1 Maja 4, tj.:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
 2. Pracownia Mechaniczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach
 3. Pracownia Budowlana Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz poprawę jakości powietrza w regionie.

 

 

Powiat Starachowicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 265 647,00 zł na realizację programu finansowanego z Funduszy Europejskich, złożonego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach uzyskanego grantu Powiat Starachowicki planuje zakup licencji na serwerowe systemy operacyjne wraz z licencjami zdalnego dostępu, zakup macierzy dyskowej, terminali dostępowych na stanowiska robocze oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Efektem realizacji projektu będzie m.in. umożliwienie pracy zdalnej pracownikom urzędu, zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego poprzez aktualizację sprzętu, oprogramowania i centralizację przetwarzania danych oraz określenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych urzędu poprzez diagnozę systemu zabezpieczeń.

Dysponent środków:Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Okres realizacji zadania: do 31 października 2023 r.

Wartość projektu: 265 647,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 265 647,00 PLN (100% kosztów kwalifikowanych)

Umowa o powierzenie grantu została podpisana 4 października 2022 roku.

 

 

Powiat Starachowicki
 realizuje przedsięwzięcie grantowe 
„Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego 
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej”, 
finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” 
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu 
w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
W ramach uzyskanego grantu Powiat Starachowicki planuje wykonanie:
drzwi automatycznych do budynku, planów tyflograficznych oraz tabliczek pleksi z poddrukiem i opisem w języku Braille’a, dostęp do aplikacji internetowej służącej zwiększeniu dostępności cyfrowej urzędowych stron internetowych, zakup pętli indukcyjnych, a także usługi doradcze
z obszarów ww. dostępności.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego: do 30 września 2023 r.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

Projekt pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” 

Starachowice znalazły się w gronie 29 zwycięskich samorządów, spośród ponad 200 w całej Polsce, które starały się o fundusze norweskie w ramach programu Rozwój Lokalny. Dzięki temu do Miasta trafiło ponad 15 mln złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację nowej ścieżki rozwoju miasta. 

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” jest podniesienie jakości życia mieszkańców Starachowic poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych, gospodarczych i instytucjonalnych. 

Partnerzy 

W realizację projektu włączeni są partnerzy krajowi – Powiat Starachowicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Warszawska, Fundacja Nasze Zdrowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach. 

Gmina Starachowice nawiązała także współpracę międzynarodową z Miastem Bergen z Norwegii. 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

 

W ramach projektu Powiat Starachowicki realizuje zadnia w ramach następujących przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcie 2.1.1: Przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych wyzwań edukacyjnych i demograficznych (Szkolenia dla nauczycieli - Warsztaty stres i wypalenie zawodowe, Warsztaty z kompetencji miękkich oraz dwie edycje Festiwalu Nauki);

 • Przedsięwzięcie 2.1.2: Opracowanie wspólnego dla powiatu i gminy programu rozwoju edukacji w mieście;

 • Przedsięwzięcie 2.3.1: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży (kursy zawodowe dla uczniów Technikum nr 2 w Starachowicach w zakresie Autocad podstawowy+elektrical oraz uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w zakresie diagnostyki i naprawy układów zasilania silników);

 • Przedsięwzięcie 4.4.1: Przygotowanie planu funkcjonowania i rozwoju opieki zdrowotnej w mieście