Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
piątek, 5 maja 2023 09:42

Bodzentyn, klasztor na św. Krzyżu, muzea w: Krzemionkach, Szydłowcu, Skarżysku- Kamiennej i Oblęgorku, dom Bartek w Zagnańsku, ruiny huty w Samsonowie, zamków w Chęcinach oraz Szydłowie, a także pałac w Kurozwękach odwiedzili już uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, którzy zwiedzają nasz region, a przy okazji poznają także naszą historię oraz tradycje. /Бодзентин, монастир на Св.Хресті, музеї в: Кшемьонках, Шидловці, Скаржиску-Камєнней і Обленгорку, дуб Бартек в Загнанську, руїни гути в Самсонові, замки в Хенчинах та Шидлові, а також палац в Курозвенках відвідали вже учасники проекту «Шьвєнтокшискє для України», які відвідують наш край, і при нагоді дізнаються про нашу історію та традиції.

Projekt dedykowany uchodźcom z Ukrainy przewiduje szereg działań o charakterze integracji społecznej. A wszystko po to, by uczestnicy mogli poznać historię, tradycje, największe atrakcje turystyczne oraz zabytki województwa świętokrzyskiego. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki, organizowane przez Powiatową Spółdzielnię Socjalną Integracja na zlecenie Powiatu Starachowickiego. 
W samym tylko marcu i kwietniu odbyły się już cztery, a w planach są już kolejne z udziałem zarówno uczestników projektu, jak i osób z ich otoczenia, głównie dziećmi, z myślą o których za każdym razem planowane są różne atrakcje. 
W trakcie pierwszej wycieczki, Ukraińcy zwiedzili ruiny zamku i zabytkowy kościół w Bodzentynie. Weszli też drogą królewską na Święty Krzyż, gdzie obejrzeli klasztor i panoramę z tarasu widokowego na Gołoborzu. Poznali również legendy związane z kamiennym posągiem Emeryka.
Kolejna wycieczka prowadziła „Śladem przemysłu”. W programie znalazło się zwiedzanie Muzeum w Krzemionkach, Izby Pamięci w Brodach, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu oraz Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. 
1 kwietnia uczestnicy projektu ze swoimi bliskimi wybrali się do Zagnańska, aby zobaczyć najstarsze drzewo na ziemi świętokrzyskiej. Potem zwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny huty w Samsonowie i zamku w Chęcinach.
Ostatnio przenieśli się do pałacu w Kurozwękach i wzięli udział w przejażdżce po Safari Bizon, co sprawiło największą radość najmłodszym. Mogli zobaczyć Bramę Krakowską i Synagogę w Szydłowie, a także poznać historię ruin zamku królewskiego z czasów Władysława Jagiełły.   
W trakcie każdej wycieczki, mieli zapewniony transport, bilety wstępu, profesjonalną opiekę przewodnika i wyżywienie. 
Zainteresowani udziałem w kolejnej wycieczce, muszą się skontaktować z Centrum Pomocy Uchodźcom pod numerem telefonu 41 276 09 37 lub 539 091 941 w celu zapisu. 
Projekt pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Проект,присвячений біженцям з України,передбачає низку заходів соціальної інтеграції.І все це для того,щоб учасники могли дізнатися про історію, традиції, найбільші туристичні об’єкти та пам’ятки Шьвєтокшиського воєвудства.

Великою популярністю користуються поїздки, організовані Повітовою Соціальною Спілкою Інтеграція за дорученням  Стараховицького Повіту.

Тільки за березень-квітень їх було вже чотири,а в планах ще більше за участю як учасників проекту, так і людей із їхнього оточення, переважно дітей, для яких щоразу плануються різноманітні заходи.

Під час першої поїздки українці відвідали руїни замку та історичний Костел у Бодзентині.Також вони піднялися королівською дорогою на Св.Хрест до монастиря, де з оглядового майданчику на Голобожу побачили панораму.Також познайомилися з легендами, пов’язаними з кам’яною статуєю Емерика.

Наступна поїздка пройшла «Слідами промисловості». Програма включала відвідування Музею в Кшемьонках, Музею Памяті в Бродах, Музею Народних Інструментів у Шидловці  та Музею  Білого Орла в Скаржиску Камєнна.

1 квітня учасники проекту з родичами поїхали в Загнаньск, щоб побачити найстаріше дерево Шьвєнтокшиського краю. Потім відвідали музей Генрика Сенкевича в Обленгорку, руїни гути в Самсонові та замку в Хенчінах.

Нещодавно побували в палаці в Курозвєнках і взяли участь в Сафарі Бізон (зубри), що було найбільшою радістю для найменших. Учасники проекту могли побачити Краківську Браму та Синагогу в Шидлові та дізнатися про  історію руїн королівського замку часів Владислава Ягелли.

Під час кожної поїздки біженці були забезпечені транспортом, вхідними квитками, професійним супроводом гіда та харчуванням.

Бажаючим взяти участь у наступній поїздці необхідно звернутися до Центру Допомоги Біженцям за телефоном 41  276 09 37 або 539 091 941 для реєстрації.

Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.