Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 7 marca 2023 15:14

Za nami kolejna wycieczka integracyjno – krajoznawcza po województwie świętokrzyskim w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Była znakomitą okazją do poznania historii, walorów turystycznych oraz przyrody naszego regionu przez uczestników projektu./Позаду ще одна інтеграційно-оглядова поїздка по шьвєнтокшиському воєвудстві в рамках проекту «Шьвєнтокшиськє для України». Це була чудова нагода познайомитися з історією,туристичними пам’ятками та природою нашого краю учасниками проекту.

W programie znalazło się zwiedzanie ruin zamku oraz zabytkowego kościoła w Bodzentynie, jak również spacer do klasztoru na Święty Krzyż wraz ze zwiedzaniem Muzeum i wejściem na taras widokowy na gołoborzu. Uczestnicy projektu poznali także legendy związane z kamiennym posągiem Emeryka z XIII wieku stojącym przy wejściu na Drogę Królewską prowadzącą na Święty Krzyż. Uczestnicy mieli zapewniony transport, bilety wstępu oraz profesjonalną opiekę przewodnika.

W wycieczce uczestniczyło ponad 50 osób, byli to uczestnicy projektu wraz z otoczeniem. Osoby te przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. Organizatorem wycieczki była Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja.

Centrum Pomocy Uchodźcom nadal prowadzi rekrutację do projektu. Jego uczestnicy mogą korzystać z różnych form wsparcia, takich jak kurs języka polskiego, krótkie kursy dokształcające, porady prawne i porady psychologiczne, jak również integracji społecznej.  W planach są także kolejne wycieczki po województwie.

Przypominamy, że CPU mieści się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 16.00.

Z Centrum można się skontaktować telefonicznie pod nr 41 276 09 37 oraz 539 091 941.

Projekt pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Powiat Starachowicki.


Програма включала відвідування руїн замку та історичного костелу в Бодзентині,а також прогулянку до монастиря на Святому Хресті з відвідуванням Музею та виходом на оглядовий майданчик на голобожу.Також учасники проекту дізналися про легенди ,пов’язані з камяною статуєю Емерика з XIII ст.,що стоїть біля входу на Королівський шлях,що веде до Святого Хреста.

Участники були забезпечені транспортом,вхідними квитками та профеcійною опікою гіда.

У поїздці взяло участь понад 50 осіб,були це учасники проекту разом з оточенням.Ці особи приїхали з території України до шьвєнтокшиського воєвудства після 24 лютого 2022 року у зв’язку із триваючим збройним конфліктом в цій країні.Організатором поїздки була Повітова Спілка Соціальна Інтеграція.

Центр Допомоги Біженцям продовжує набір на проект.Його учасники можуть скористатися різними формами підтримки,такими як курс польської мови,короткі навчальні курси,юридичні та психологічні консультації,а також соціальна інтеграція.Також є план на подальші поїздки по воєвудстві.

Нагадуємо,що ЦДБ знаходиться в Старостві Повітовому в Стараховіцах.Працює з понеділка по пятницю,від 7.30 до 16.00.

З Центром можна звязатися по тел.41 276 09 37, а також 539 091 941.

Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.