Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 27 grudnia 2022 10:57

Na wspólnym kolędowaniu, zdobieniu pieników i wykonywaniu ozdób świątecznych spotkali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Na najmłodszych czekał wyjątkowy gość z workiem pełnym prezentów.  /На спільній колядці,декоруванні пряників та виготовленні різдвяних прикрас зустрілися учасники проекту "Шьвєнтокшискє для України".На наймолодших чекав особливий гість з повним мішком подарунків.


19 grudnia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach spotkali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Spotkanie upłynęło w świątecznej atmosferze. Było tradycyjne wspólne kolędowanie, zdobienie pierników i tworzenie ozdób świątecznych. O artystyczne występy zadbali wychowankowie Parku Kultury w Starachowicach. 
Na najmłodszych czekali wyjątkowi goście – Mikołajowie rozdający prezenty z całym zastępem pomocników z Parku Kultury i oczywiście starostą Piotrem Ambroszczykiem, który pomagał we wręczaniu prezentów. Wypełnione po brzegi paczki pełne były słodkości, które osłodziły życie tych, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 
Organizacja spotkania w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” została zlecona Powiatowej Spółdzielni Socjalnej Integracja.
Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki. 

19 грудня в Старостві Повітовому в Стараховіцах зустрілися учасники проекту "Шьвєнтокшискє для України". Зустріч пройшла у святковій атмосфері.Було традиційне спільне колядування,прикрашання пряників та виготовлення різдвяних прикрас.Вихованці Парку Культури в Стараховіцах подбали про мистецький виступ.

На наймолодших чекали особливі гості - Миколаї,які роздавали подарунки разом з помічниками з Парку Культури та,звісно з старостою Петром Амброщиком,який допомагав у роздачі подарунків.Вщерть наповнені пакети були переповнені солодощами.які підсолодили життя тих,хто приїхав до Польщі у зв"язку зі збройним конфліктом в Україні.

Організація зустрічі в рамках проекту "Шьвєнтокшискє для УкраЇни" була доручена Повітовій Спілці Соціальній Інтеграція.
Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.