Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
środa, 30 listopada 2022 12:46

Rozpoczęły się kolejne kursy dokształcające dla uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie powiatu starachowickiego. Uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” mogą bezpłatnie skorzystać z kursu obsługi komputera i kurПочалися наступні курси підвищення кваліфікації для біженців з України,які проживають на території стараховицького повіту.Учасники проекту «Шьвєнтокшискє для України» можуть безкоштовно скористатися  комп`ютерним курсом та курсом манікюру.su stylizacji paznokci.

Kurs stylizacji paznokci rozpoczęło 11 pań. Będzie on trwać 50 godzin. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Panie poznają podstawy z zakresu wykonywania manicure mechanicznego, zabiegu parafinowego wraz ze zdobieniem i malowaniem paznokci oraz wykonywania manicure hybrydowego.

Z kolei 8 osób rozpoczęło naukę w ramach kursu obsługi komputera. Zajęcia odbywają się w pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach pod okiem nauczyciela informatyki. Program przewiduje 40 godzin nauki, w trakcie których uczestnicy nauczą się podstawowych funkcji pakietu Ms Office i korzystania z Internetu.

Oba kursy potrwają do końca grudnia 2022 r.

Mogą z nich korzystać osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju.
W czasie trwania nauki, Powiat zapewnia opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi uczestników projektu. Realizacja kursów dokształcających w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” została zlecona Powiatowej Spółdzielni Socjalnej Integracja.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki. /

Курси манікюру почало 11 жінок.Він триватиме 50 годин.Заняття проходять в професійному салоні краси.Учасники курсу навчаться основам механічного манікюру,парафінолікування,а також декору та розпису нігтів та виконання гібридного манікюру.
У свою чергу 8 осіб почали навчатися в рамках курсу навичок роботи з комп`ютером.Заняття проводяться в майстерні ІТ у комплексі ПТУ №3 в Стараховіцах під керівництвом викладача ІТ.Програма передбачає 40 годин навчання,під час яких учасники ознайомляться з основними функціями пакету Ms Office та користування інтернетом.
Обидва курси триватимуть до кінця грудня 2022 року.
Ними можуть скористатися особи,які приїхали з України до шьвєнтокшиського воєвудства після 24 лютого 2022 року у звязку з триваючим збройним конфліктом у цій країні.У період навчання Повіт забезпечує опіку над дітьми і особами,що знаходяться на утриманні учасників проекту.Реалізацію навчальних курсів у рамках проекту «Шьвєнтокшискє для України» було доручено Повітовій Спілці Соціальна Інтеграція.
Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.