Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie prawa jazdy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - pokój nr 7 (parter) - stanowiska 9,10.

Tel.: 41 276-09-03

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa);

Wniosek zostanie przyjęty w Wydziale Komunikacji. Po weryfikacji wniosku zostanie utworzony elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Klient otrzyma unikalny numer indentyfikacyjny PKK, z którym musi udać się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Po odbyciu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, profil zostanie zwrócony do tut. Wydziału. Po weryfikacji zwróconego profilu i przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, wniosek zostanie przesłany do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w  Warszawie, celem  wykonania prawa jazdy. Po otrzymaniu druku prawa jazdy od producenta możliwy jest jego  odbiór zgodnie ze złożonym wnioskiem, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • Zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii odpowiedniego szkolenia;
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM,A1, B1, T), sporządzona w obecności urzędnika;
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli wnioskodawca posiada;
 • Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • Kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca;
 • Dowód wniesienia  opłaty komunikacyjnej  i ewidencyjnej za wydanie prawa jazdy;
 • Dowód osobisty – do wglądu.

 

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego.

 • 100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

Nr Konta dla opłat (np. za wydanie prawa jazdy)

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)


Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)