Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wyrejestrowanie pojazdu

(DEMONTAŻ LUB KASACJA POJAZDU W KRAJU LUB ZA GRANICĄ, UTRATA LUB KRADZIEŻ POJAZDU, PRZEKAZANIE DO DEMONTAŻU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU, TRWAŁA UTRATA POJAZDU, WYWÓZ POJAZDU Z KRAJU)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Sala obsługi klienta - (parter) - stanowiska 5,6.

Tel.: 41 276-09-04

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

WAŻNE !!!
Pomiędzy godziną 11.00 a 11.30 pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg obsługujący klientów na "Sali Obsługi Klienta" (parter) mają przerwę śniadaniową, dlatego w tym czasie obsługa interesantów jest wstrzymana.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • Osobiście (składając zawiadomienie w Wydziale Komunikacji i Dróg);
 • przez pełnomocnika, (wzór pełnomocnictwa w załączeniu);
 • korespondencyjnie (wysyłając zawiadomienie na adres Starostwa Powiatowego);

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony druk wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne (nie dot. przypadku kradzieży pojazdu i wywozu pojazdu z kraju)
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu – w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 • Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu – w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem – w przypadku demontażu pojazdu za granicą.
 • Oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji stwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie – w przypadku kradzieży pojazdu.
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu) – w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą – w przypadku wywozu pojazdu z kraju
 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - załącznik - pełnomocnictwo,
 • W przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą współwłaścicieli.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (10 zł)

 

DO WGLĄDU:

 • dowód osobisty - w przypadku osób fizycznych oraz,
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

OPŁATY

 

Wszelkich opłat związanych z załatwieniem spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg można dokonać w kasie urzędu (na parterze), lub przelewem bankowym.

 • 10,00 zł - opłata za wyrejestrowanie pojazdu - opłata skarbowa
 • 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo

Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu)
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata oraz nr VIN pojazdu)

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)
Urząd Miasta w Starachowicach 
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
21109025900000000148602940
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)