Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 9 grudnia 2022 09:55

Za nami ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie. Rozmawiano  na nim m.in. o programach z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w powiecie, a także doskonaleniu współpracy w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Posiedzeniu przewodził starosta Piotr Ambroszczyk. W obradach uczestniczyli  przedstawiciele gmin, służb, inspekcji i straży, a także Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, co miało związek z tematyką spotkanie. Poświęcone było ono w większości realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także doskonaleniu zasad współdziałania i wymiany informacji pomiędzy instytucjami, które mogą udzielać pomocy prawnej, psychologicznej oraz socjalnej, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Bo o tym, że problem istniej świadczą dobitnie liczby. Tylko w tym roku na terenie powiatu starachowickiego wydano  749 Niebieskich Kart, o czym poinformował kom. Tomasz Obruśnik, naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Starachowicach. W 144 przypadkach były to powtórzenia w tych samych rodzinach. W wyniku podjętych czynności, 332 osoby osadzone zostały w PDOZ, a w ok. 80% przypadków sprawy miały swój finał w prokuraturze. Kończyły się one zazwyczaj nakazem opuszczenia mieszkania lub zakazem zbliżania się do niego, o czym mówił komisji Krzysztof Grudniewski  - zastępca Prokuratora Rejonowego w Starachowicach. 
Diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą, bądź interwencji , gdy zostało dotknięte już patologią zajmują się zespoły interdyscyplinarne w gminach. O tym, jak wygląda w nich praca nakreśliła  Anna Kaczmarek – zastępca dyrektora CUS w Starachowicach. 
Było też o działaniach z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w Starachowicach i o Krajowej Mapie Zagrożeń jako narzędziu skutecznej komunikacji policji ze społeczeństwem. Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka omówiła natomiast  projekt budżetu powiatu na 2023 r. w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcji i strażami, jak również zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
Na wniosek starosty Piotra Ambroszczyka, kolejne posiedzenie Komisji poświęcone będzie m.in. problematyce pieczy zastępczej.