Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 7 grudnia 2022 09:22

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanym przez Powiat Starachowicki.

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, na formularzu zmieszczonym poniżej, w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r., do godziny 15:00, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub przesłać na adres:
Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice
z dopiskiem: „Komisja Konkursowa”.

Szczegóły ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.