Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 21 listopada 2022 14:04

24 listopada br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Poniżej publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpoczęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Pawłów
b) wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, znajdującej się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Starachowickiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
e) zmiany uchwały Nr XLII/348/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
f) wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
g) zmiany Uchwały Nr XL/312/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
h) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022
i) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029
4. Informacja dotycząca działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach na terenie Powiatu Starachowickiego.
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
6. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.