Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 30 września 2022 09:42

W dniu 28 września 2022 r. przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Zarządu Dróg Powiatowych, władz i mieszkańców Gminy Mirzec dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa.


Przedstawiciele Powiatu Starachowickiego w osobach Starosty Piotra Ambroszczyka, Wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i Członka Zarządu Jerzego Materka; w obecności Andrzeja Klimczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz władz Gminy Mirzec reprezentowanych przez Wójta Gminy Mirzec Mirosława Seweryna i radnego powiatowego z tamtejszej gminy Ryszarda Nowaka dokonali oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Obecni byli również przedstawiciele firmy Budromost (wykonawcy inwestycji) oraz mieszkańcy gminy.
Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji: Oddaliśmy do użytku drogę w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Był to drugi etap modernizacji dróg w tej miejscowości; rok wcześniej został wykonany etap pierwszy. Teraz: odcinek o długości ponad 700 m., z odwodnieniem, z kanałami odwodniającymi, z bezpiecznym przejściem dla pieszych, z podjazdami do posesji – to wszystko zostało zrealizowane. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Starachowicki dzięki środkom uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – tutaj podziękowania dla Pana Wojewody, dla Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca za to, że też wsparł nas w staraniu o tą dotację; podziękowania dla Zarządu Dróg Powiatowych za sprawną realizację zadania, i dla Wykonawcy – Budromostu, który tę inwestycję realizował. Oprócz dotacji, wkład własny w wysokości 600 tys. zł zapewniły samorząd Powiatu Starachowickiego i samorząd Gminy Mirzec, za co też Panu Wójtowi Mirosławowi Sewerynowi serdecznie dziękuję. - mówił Starosta.  

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowalów – Mirzec Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930” zostało zrealizowane jako II etap remontu przedmiotowej drogi. Wartość zadania to 1 846 230,00 zł. W ramach Rządowego Programu Fundusz Rozwoju Dróg zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 120 000,zł.
Wkład własny pokryły: Powiat Starachowicki w wysokości 343 209,07zł i Gmina Mirzec w wysokości 337 858,56 zł

Wykonawcą prac była firma Budromost Starachowice.
Zakres prac obejmował:
- remont istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 mb,
- odtworzenie obustronnych poboczy jezdni o szerokości 0,5 m - 1,25 m,  w tym jednostronne pobocze stabilizowane materiałami betonowymi prefabrykowanymi wraz ze zjazdami,
- wykonanie odwodnienia (przepusty rurowe pod zjazdami, przepust poprzeczny pod koroną drogi,
- remont skrzyżowania z drogą powiatową 0561 T,
- wykonanie wyniesionego przejścia wraz oznakowaniem,
- ustawienie znaków drogowych pionowych,
- wykonanie oznakowania poziomego.