Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 22 sierpnia 2022 12:48

25 sieprnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv. Porządek prezentujemy poniżej.

 

Porządek obrad 

XLIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 25 sierpnia 2022

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

b) pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1808T Starachowice, ul. Dworcowa - ul. M. Piłsudskiego

c) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

d) wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,

e) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

f) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach

g) zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029,

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja na temat działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach.

6. Informacja z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starachowicach.

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, przez Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach.

8. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Starachowicach.

9. Informacja z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach.

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego za rok 2021.

11. Przyjęcie sprawozdań z pracy za I półrocze 2022 roku:

a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

d) Komisji Budżetu i Finansów.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

14. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

15. Zakończenie obrad.