19°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1019 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
21 °C 22 °C 20 °C 20 °C 18 °C
13 °C 12 °C 12 °C 12 °C 11 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 19 maja 2022 11:15

Starosta Piotr Ambroszczyk wraz z Członkami Zarządu Powiatu, podczas konferencji prasowej podsumowującej kontrolę w PZOZZespół ds. przeprowadzenia kontroli doraźnej w PZOZ w Starachowicach zakończył pracę. Wnioski pokontrolne, wraz z całym zgromadzonym materiałem zostały przekazane właściwym organom na potrzeby prowadzonego postępowania.

Kontrola prowadzona była od dnia 9.12.2021r. do 31.03.2022r. Dotyczyła dwóch zakresów: zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia, potencjalnych skarg jakie wpłynęły do PZOZ i wpływu powyższych działań na sytuację finansową PZOZ, a także przestrzegania zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych w zakresie gospodarki zakupowej PZOZ oraz prowadzonych inwestycji. Zakres kontroli dotyczył lat 2020 – 2021. 
Zespół pracował w składzie: Sebastian Iskra – radca prawny Starostwa Powiatowego w Starachowicach (Przewodniczący Zespołu); Stanisław Wojtan – Członek Zarządu Powiatu w Starachowicach, Jerzy Materek – Członek Zarządu Powiatu w Starachowicach, Paweł Piątek – Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Agnieszka Wajszczyk – Główny Specjalista ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Andrzej Przygoda – Główny Specjalista ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Katarzyna Jamroży – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach; Marta Ewa Figarska – Kierownik w Starostwie Powiatowym  w Starachowicach.

W oparciu o zebrane informacje i zgromadzony materiał, stwierdzono co następuje: 

  1. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że proces rekrutacji w PZOZ w Starachowicach powinien odbywać się w oparciu o plan zatrudnienia na dany rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że taki Plan zatrudnienia na rok 2020 nie został opracowany, natomiast zgodnie z Planem zatrudnienia na 2021 rok wykazano 789 osób. Faktyczne zatrudnienie obejmowało 804 osoby, co stanowi różnicę 15 osób zatrudnionych ponad Plan. 
  2. Podczas kontroli w 5 przypadkach stwierdzono nieuzasadnione przesunięcia doświadczonych pracowników ze stanowisk kierowniczych na niższe stanowiska. 
  3. W okresie objętym kontrolą proces rekrutacji pracowników PZOZ odbywał się  w większości na podstawie banku ofert pracy. Przyjęta forma naboru kandydatów na poszczególne stanowiska nie zapewniała zasady jawności, otwartości i konkurencyjności przy prowadzonych naborach. 
  4. Uzyskane w trakcie kontroli informacje i wyjaśnienia wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Działu ds. Kadr i Płac, w tym m.in. w zakresie prowadzenia osobowej dokumentacji pracowniczej. 
  5. Przy realizowaniu polityki zakupowej nie zawsze stosowano obowiązujący w jednostce wewnętrzny Regulamin Zamówień Publicznych. 
  6. W zakresie kompleksowej obsługi prawnej PZOZ w Starachowicach nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość podmiotów pełniących obsługę prawną nie uległa zmianie, podobnie jak koszty kompleksowej obsługi w kontrolowanym okresie. 

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych protokół z kontroli został przekazany do Dyrektora PZOZ celem odniesienia się do zawartych w nim wniosków. Dyrektor PZOZ pismem z dnia 12.05.2022 roku nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści protokołu. 
Do dyrekcji PZOZ zostaną skierowane zalecenia pokontrolne celem ich wdrożenia. 
Cały zgromadzony materiał w przedmiotowej sprawie został przekazany właściwym organom na potrzeby prowadzonego postępowania. Do czasu zakończenia postępowania nie będziemy udzielać informacji w tej sprawie.