17°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1022 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 25 °C
8 °C 10 °C 11 °C 15 °C 15 °C
wtorek, 23 czerwca 2020 21:47

25 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się  tradycyjnie o godz. 9.00. Zostanie ono przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Z uwagi na szczególną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, liczba jego uczestników, tak jak poprzednio, została ograniczona do niezbędnego minimum.

 

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY POWIATU

                            W DNIU 25 CZERWCA 2020

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień,

    a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz objaśnień,

   b) przedstawienie uchwały Nr 56/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok:

   a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok,

   b) przedstawienie uchwały Nr 77/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2019,

   b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,

   c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

  d) zmiany uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019r.

  e) regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawanych nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

  f) zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach

  g) likwidacji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 2 w Starachowicach

  h) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,

  i) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Starachowickiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do dzielenia tych ulg

  j) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok

  k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029

8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

9. Przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2020 roku.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

13. Zakończenie obrad.