17°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
21 °C 22 °C 21 °C 21 °C 18 °C
10 °C 9 °C 11 °C 9 °C 9 °C
czwartek, 20 czerwca 2019 14:54

27 czerwca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie na żywo transmitowane na stronie internetowej powiatu (zakładka: e-sesje). Porządek obrad prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH

W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU


1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,
b) przedstawienie uchwały Nr 63/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok:
a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok,
b) przedstawienie uchwały Nr 87/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2018,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
d) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Wąchock nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład drogi gminnej nr 0579T Wielka Wieś-Kopalnia,
e) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach w związku z inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 0907T — ulica Szkolna z ulica Iglastą i planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną, na skrzyżowanie typu rondo”,
f) zawarcia porozumienia w wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.
8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
9. Przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2019 roku.
10 .Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
13. Zakończenie obrad.