Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie starachowickim

Od 1 stycznia 2018 r. Powiat Starachowicki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców w czterech punktach. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, przy ul. Borkowskiego 4 (pokój 124), a dwa pozostałe w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45. Poniżej prezentujemy zasady udzielania pomocy i harmonogram dyżurów radców prawnych i adwokatów.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2030) powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dla kogo udzielana jest pomoc prawna?
Bezpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) jest świadczona dla:

 • osób fizycznych, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji
  lub zaświadczenia,)
 • osób które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),
 • kombatantów, weteranów i osób represjonowanych (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),
 • osób które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),
 • osób które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),
 • kobiet w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),
 • osób które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są
  w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
 Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadmionistracyjnym.
 Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
- nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Dzień tygodnia Godziny urzędowania Radca Prawny /Adwokat
Poniedziałek 730-1130
 
Radca prawny – Sylwia Lisowska
1130-1530
 
Adwokat – Marzena Krawczyk
Wtorek 730-1130
 
Radca prawny – Michał Jędrzejczyk
1130-1530
 
Adwokat – Marta Szeląg
Środa 730-1130
 
Radca prawny – Grzegorz Partyka
1130-1530
 
Adwokat – Hubert Michalski
Czwartek 730-1130
 
Radca prawny – Mariusz Grzesiak
1130-1530
 
Adwokat – Monika Wieczorek
Piątek 730-1130
 
Radca prawny – Arkadiusz Zapała
1130-1530
 
Adwokat – Adam Chojnacki
PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE – PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE - porad udzielają adwokaci
Dzień tygodnia Godziny urzędowania Adwokat
Poniedziałek
-Piątek
1100-1500
 
Adwokat Jakub Wierus/Adwokat Paweł Wiatrowski
 
1530-1930
 
Adwokat Jakub Wierus/Adwokat Paweł Wiatrowski
 
 
 
 
kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Herb Powiatu Starachowickiego składa się z zaokrąglonej od podstawy renesansowej tarczy, na której w błękitnym polu znajdują się trzy złote korony odchylone do tyłu, w ustawieniu 2:1, ozdobione drogimi kamieniami, między którymi od głowicy (u góry), znajduje się podwójny złoty krzyż, z krótszym wyższym ramieniem. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS