Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

XXXVIII sesja Rady Powiatu

30 listopada br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się tradycyjnie o godz. 9.00, a jego porządek obrad przedstawiamy poniżej.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Informacja o stanie ochrony środowiska w powiecie starachowickim i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska, szczególnie atmosferycznego.
4. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 – 2020.
5. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji.
6. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
b) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
c) oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach części budynku „C”, położonego w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na działalność statutową,
d) zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/259/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
e) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, ul. Staszica 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, ul. Staszica 16 w trzyletnią Branżową Szkołę 1 Stopnia Specjalną,
g) stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, ul. Staszica 16 w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3
w Starachowicach ul. Szkolną 10 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
i) stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medycznej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Medyczną im. Janusza Korczak, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
j) stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1w Starachowicach, ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
k) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skald Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ul. 1 Maja 4 w Szkołę Policealną, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
l) delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
m) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2017 rok,
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2028.
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
14. Zakończenie obrad.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS