Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Dyskutowali o podziale środków z PFRON – u

Zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON w 2017 r. poświęcone było w większości wtorkowe posiedzenie (7 marca br.) Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem wicestarosty Marka Pawłowskiego. Członkowie przyjrzeli się też kryteriom dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, jakie będą realizowane w tym roku.

2.247.902,00 zł – tyle pieniędzy w tym roku będzie miał Powiat Starachowicki na realizację zadań z zakresu realizacji zawodowej i społecznej. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i zostaną przeznaczone w większości na rehabilitację społeczną, jak zakłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału tych środków, nad którym debatowali we wtorek (7 marca br.) członkowie Powiatowej Rady Społecznej ds. osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z tym dokumentem, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowana została kwota 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne.
Lwia część pieniędzy, bo aż 1.915.405,00 zł przeznaczona ma zostać na dofinansowanie: kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (1.477.905,00 zł), uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (140.000,00 zł), zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (170.000,00 zł), likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (110.000,00 zł), a także sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych (17.500,00 zł). Tradycyjnie przewidziano też środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane na zlecenie samorządu powiatu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. W tym roku będą one wyższe od dotychczasowych, bo na poziomie 32.497,00 zł. Członkowie Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych wypowiedzieli się pozytywnie w kwestii podziału. Podobne opinie wydali także w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G  i D pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako sposób osiągania samodzielności ekonomicznej, budowania poczucia własnej wartości oraz droga do szerokorozumianej reintegracji społecznej” i „Likwidacja barier transportowych”.
Przyjrzeli się też kryteriom dofinansowań, które będą niebawem konsultowane. Do 10 marca br. zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Kryteria, o czym mówił na posiedzeniu dyrektor Wiesław Daszkowski, nawiązują w większości do tych  ubiegłorocznych. Uwzględniają jednak uwagi, zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych organizacji i stowarzyszeń, zwłaszcza w zakresie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Zrównują bowiem w punktacji osoby, które nie korzystały jeszcze z takich wyjazdów z osobami, które korzystały z nich wcześniej, jeszcze przed rokiem 2011 r.

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS